2. Kiek komandoje bendrai dirbs žmonių rengiant programas? Kada ši komanda turėtų pradėti darbą? Ir iki kada programos turi būti parengtos?

Į bendrojo ugdymo turinio atnaujinimą siekiama įtraukti kuo daugiau įvairias dalykines sritis atstovaujančių ir su tarptautiniu kontekstu susipažinusių tyrėjų, taip pat mokytojų praktikų, kad atnaujintos programos kuo geriau atitiktų mokyklų ir visuomenės lūkesčius, padėtų mokiniams išsiugdyti šiuolaikiniame ir ateities pasaulyje svarbias kompetencijas. Suplanuota, kad bendrojo ugdymo programų rengimą sudaro keli etapai: Bendros gairės. Praėjusių metų […]

6. Kokie Bendrųjų programų rengimo etapai?

Programų rengimą sudaro keli etapai. Pirmiausia sutarta dėl bendrų ugdymo atnaujinimo principų: ko svarbu mokyti, kokias kompetencijas ugdyti. Šie bendri principai įtvirtinti praėjusių metų pabaigoje parengtose Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo gairėse. Jose numatyta stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti temas su gyvenimo aktualijomis; numatyta, […]

9. Kaip bus užtikrinama dermė tarp pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų?

Pradedame atnaujinimą nuo pradinio ir pagrindinio ugdymo. Vidurinis bus pradėtas vėliau, kai sutarsime dėl vidurinio ugdymo programos sandaros ir įgyvendinimo formos. Paskelbta atranka mokytojams atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, t.y. nuo 1–10 kl., išskyrus dalies mokomųjų dalykų (tautinių mažumų gimtosios kalbos, tikybos, muzikos, dailės, šokio ir teatro, fizinio ugdymo), atnaujinamos visų trijų (pradinio, pagrindinio […]