9. Kaip bus užtikrinama dermė tarp pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų?

Pradedame atnaujinimą nuo pradinio ir pagrindinio ugdymo. Vidurinis bus pradėtas vėliau, kai sutarsime dėl vidurinio ugdymo programos sandaros ir įgyvendinimo formos. Paskelbta atranka mokytojams atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, t.y. nuo 1–10 kl., išskyrus dalies mokomųjų dalykų (tautinių mažumų gimtosios kalbos, tikybos, muzikos, dailės, šokio ir teatro, fizinio ugdymo), atnaujinamos visų trijų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio (1-12kl.) ugdymo pakopų programos. Šiuos dalykus dažniausiai moko tas pats mokytojas per visas ugdymo pakopas, todėl nuspręsta skelbiant atranką neskirstyti pagal pakopas.