Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Uždaviniai:

  1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.
  2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Trumpas projekto apibūdinimas

Nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Todėl, atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita. Pagrindinės ir būtinos ugdymo turinio kaitos kryptys, tikslai ir principai, raidos orientyrai šiuolaikinei mokyklai apibrėžti strateginiuose švietimo dokumentuose: „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše“ ir „Geros mokyklos koncepcijoje“.

Siekiant pokyčių, būtina optimizuoti bendrųjų ugdymo programų (toliau – programos) apimtį, atsisakant žanrui nebūdingų, perteklinių elementų, neaktualaus turinio. Taip pat būtina aktualizuoti ugdymo turinį, pateikiant naujausias mokslo žinias, mokiniui sudarant galimybes ugdytis reikiamus gebėjimus. Svarbu užtikrinti ugdymo turinio dermę, nurodant loginius ryšius tarp atskirų elementų ir išryškinant integravimo galimybes, aprašant mokinių pasiekimus kaip bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą, parengiant programas pagal sutartą sandarą, atsižvelgiant į ugdymo ankstinimą ir mokyklos struktūrą. Taip pat sukuriant vartotojui draugišką programų atvaizdavimą. Viena iš svarbių prielaidų ugdymo turinio kaitai yra mokinių pasiekimų vertinimo sistemos kaita. Šiame projekte planuojama sukurti įrankį mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti, taip pat ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, mokinių tiriamajai veiklai skatinti, mokinių kūrybiškumui ir inovatyvumui ugdyti. Šiems siekiams įgyvendinti planuojama veikla „Bendrųjų ugdymo programų ir lydinčios jų medžiagos rengimas“.

Atnaujinant ugdymo turinį programose „užkoduojamas“ įvairių mokymo išteklių ir priemonių naudojimas, užtikrinamos mokymo išteklių sąsajos su programų turiniu. Šie pokyčiai bus įgyvendinami kuriant lengvai pasiekiamus, modifikuojamus ir nuolat atnaujinamus atviruosius skaitmeninius mokymo išteklius, todėl suplanuota projekto veikla „Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas, kūrimas ar adaptavimas“.

Viena iš pagrindinių ugdymo kaitos sėkmės prielaidų yra visų suinteresuotų pusių dalyvavimas kaitos procese nuo pat pirmųjų kaitos įgyvendinimo etapų, jų motyvacija ir pasirengimas įgyvendinti pokyčius. Atskirų savivaldybių, mokyklų ir mokytojų motyvacija ir pasirengimas pokyčiams yra skirtingas, todėl projekte suplanuota išanalizuoti, kaip kiekvienas yra pasirengęs įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, ir suplanuoti būtinas priemones, skirtas sėkmingai pasiruošti įgyvendinti atnaujintas programas. Kad nebūtų atotrūkio tarp ugdymo turinio kaitos inicijavimo, parengimo ir įgyvendinimo, būtinas pačių įvairiausių socialinių partnerių dalyvavimas kaitos procese. Diegiant atnaujintą ugdymo turinį ir inovacijas mokyklose, mokyklų steigėjai yra ypač svarbūs nacionalinio ugdymo turinio kūrėjų ir mokytojų, kuriančių ugdymo turinį mokyklose, partneriai. Jie turėtų tapti atsakingais už atnaujinto ugdymo turinio diegimą. Todėl, įgyvendinant veiklą „Metodinės pagalbos steigėjams teikimas“, planuojama kryptingai dirbti su savivaldybių administracijų ir švietimo centrų specialistais.

Kuriant, atnaujinant ir įgyvendinant ugdymo turinį itin svarbus mokytojų vaidmuo. Mokytojai yra svarbiausi ugdymo turinio įgyvendinimo dalyviai, nes turi patirties ir kompetencijų, geriausiai išmano mokymo praktikas ir mokinių poreikius. Kad mokytojai taptų nacionalinio turinio savininkais ir mokyklos turinio kūrėjais, su jais būtina nuolat kryptingai bendradarbiauti ir teikti jiems reikalingą pagalbą, todėl planuojama veikla „Metodinės pagalbos mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį, teikimas“.

Projekto ir ugdymo turinio kaitos sėkmei ir poveikiui įvertinti bus atliekama pokyčių stebėsena. Gauti ir išanalizuoti duomenys padės įvertinti priimtus sprendimus dėl ugdymo turinio atnaujinimo. Taip pat, remiantis tyrimo duomenimis parengtomis rekomendacijomis, bus užtikrintos prielaidos ugdymo turinio tvarumui. Tai numatyta projekto veikloje „Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena“.

Siekiami projekto rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

1 uždavinys. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti

1.1. Bendrųjų programų ir lydinčios medžiagos rengimas

Siekiant, kad bendrųjų programų kaitos ir kūrimo procesuose dalyvautų visos suinteresuotos grupės ir socialiniai partneriai, bus telkiamos darbo grupės, sudarytos iš mokslininkų ir mokytojų praktikų. Šios grupės (kiekvienai ugdymo sričiai) rengs bendrąsias ugdymo programas ir lydinčią medžiagą. Grupes konsultuos ekspertai, turintys tarptautinės ugdymo turinio atnaujinimo patirties. Rengiant programas, siekiant stiprinti motyvaciją kaitai ir kurti inovacijų kultūrą, nuolat vyks konsultacijos su steigėjų, mokyklų ir tėvų atstovais. Įgyvendinus projekto veiklą bus parengtos bendrosios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ir ugdymo gairės, pasiekimų vertinimo aprašas, bendrųjų kompetencijų aprašas, patarimai mokytojams.

Siekiant, kad atnaujinamos programos, lydinti medžiaga ir mokymo ištekliai būtų atviri, patogiai atvaizduoti ir interaktyvūs, bus kuriamas skaitmeninis įrankis (on-line režimu). Planuojama, kad programų elementai ar sudėtinės dalys, priklausomai nuo mokytojo pasirinkimo, bus atvaizduojamos ir tekstiniais failais. Įrankyje medžiaga bus atvaizduota dinamiškai, bus sąsajos su įvairiais ugdymui skirtais ištekliais. Numatoma įrankyje aprašyti mokinių pasiekimų lygius ir pateikti konkretų pasiekimų lygį įrodančių pavyzdžių.

Ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, mokinių tiriamajai veiklai skatinti, mokinių kūrybiškumui ir inovatyvumui ugdyti planuojama kurti įrankį, skirtą mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti. Bus perkama ekspertų grupės paslauga. Ekspertai išanalizuos užsienio šalyse naudojamus įrankius individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti, sąsajų galimybes su Lietuvoje kuriamomis ar sukurtomis panašiomis sistemomis ir Lietuvos mokytojų poreikius. Atsižvelgus į analizę, bus rengiamos rekomendacijos įrankiui kurti ir perkama įrankio kūrimo ar adaptavimo paslauga. Planuojamos tokios įrankio charakteristikos: automatinis vertinimas, įsivertinimas ir momentinis pažangos grįžtamasis ryšys (mokiniui ir mokytojui), automatinis mokiniams kylančių sunkumų (problemų) nustatymas (mokiniui ir mokytojui), galimybė kurti įvairių tipų užduotis, pritaikytas mokymo procesui nuo 1 iki 12 klasės, galimybė kurti motyvuojančius edukacinius žaidimus ir kūrybines užduotis ir kt.

1.2. Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas, kūrimas ar adaptavimas

Įgyvendinant ankstesnius ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus buvo sukurtas skaitmeninis turinys – priemonės įvairaus amžiaus grupių mokiniams (nuo pradinių klasių iki 12 kl.), skirtingiems mokomiesiems dalykams mokytis ar gebėjimams ugdyti. Priemonės yra interaktyvios, dauguma veikia įvairiose naršyklėse ir įvairiuose mobiliuose įrenginiuose. Jomis gali naudotis kiekvienas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kur mokomasi lietuvių kalba. Įvertinus anksčiau sukurto turinio (pvz., „Liema ir Padamukų planetos“ ar pan., 5–8 kl. skaitmeninis turinys lietuvių kalbai, geografijai ir t. t.) technologinius ir turinio aspektus, jis bus pritaikomas naudoti įvairiuose mobiliuose įrenginiuose ir operacinėse sistemose, nes, pvz., mokyklos, turinčios planšetinius kompiuterius, negali jų naudoti. Planuojama, kad sukurti skaitmeniniai mokymo ištekliai bus atnaujinami juos papildant aktualia medžiaga (pvz., naujausiais mokslo pasiekimais, įsivertinimo įrankiais ir pan.), naujais mokymo objektais (pvz., naujais žaidimų lygiais, 3D objektais, virtualiąja laboratorija, vaizdo įrašais, užduočių mokiniams ruošiniais ir pan.) ar įvairaus lygio užduotimis (pvz., ugdančiomis skaitymo gebėjimus, finansinį raštingumą, aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ar pan.). Atnaujintas skaitmeninis ugdymo turinys bus pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis, kuriančiomis komercinį skaitmeninį ugdymo turinį, pagal parengtus kriterijus bus vertinamos rinkoje esančios skaitmeninės mokymo priemonės, kad mokyklos pačios galėtų įsigyti kokybiškų produktų pagal savo poreikius.

Atsižvelgus į Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių pasiūlos ir tinkamumo naudoti ugdymo procese analizę ir esamą skaitmeninių mokymo priemonių situaciją, planuojama kurti ar adaptuoti inovatyvius mokymo išteklius skirtingų pasiekimų lygio ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, orientuotus į aukštesniuosius pasiekimų lygmenis, pritaikytus skaitymo gebėjimams ugdyti, aktyviai kūrybinei, tiriamajai mokinio veiklai skatinti, skatinančius mokymosi pasiekimų įsivertinimą, identifikuojančius mokinių pasiekimų spragas ir teikiančius kontekstinę pagalbą.

Planuojama, kad kuriamų skaitmeninių mokymo priemonių turinys atitiks Europoje pripažinto 5E modelio principus: sudominti, tyrinėti, paaiškinti, įsivertinti, gilintis (angl. Engage, Explore, Explain, Evaluate, Elaborate). Numatoma kurti ar adaptuoti skaitmeninius mokymo išteklius pradiniam ugdymui (pvz., integruotai mokytis matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio k.), doriniam ugdymui (pvz., 5–8 kl.), lietuvių kalbai ir literatūrai bei tautinių mažumų gimtosioms kalboms (pvz., 5–8 kl.), istorijai (pvz., 5–8 kl.), matematikai (pvz., 5–8 kl.), integruotam gamtos mokslui (pvz., 5–12 kl.), meniniam ugdymui (pvz., 5–8 kl.).

Naujam skaitmeniniam turiniui kurti bus skelbiami atvirieji konkursai. Verslo įmonės galės pasiūlyti reikalavimus atitinkančius jau sukurtus produktus arba kurti naujus. Būtina sąlyga verslo įmonėms, kuriančioms naujas skaitmenines mokymo priemones, – verslo, mokslininkų ir mokytojų praktikų dalyvavimas kūrimo procese. Visais atviraisiais ištekliais nemokamai galės naudotis bet kas, turintis interneto ryšį.

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams labiausiai trūksta kalbinių įgūdžių ugdymo priemonių, ypač kompleksiškai kalbos įgūdžius ugdančių priemonių, apimančių platų kalbos sunkumų ir sutrikimų spektrą bei lygį. Todėl numatoma kurti arba adaptuoti kalbinių gebėjimų ugdymo priemonę, skirtą įvairiems kalbinės raidos sutrikimams šalinti, kalbiniams ir mąstymo gebėjimams formuoti. Priemonė būtų skirta asmenims, turintiems kalbos, klausos, mokymosi sunkumų, sulėtėjusią raidą, sensorinės integracijos sutrikimų (autizmas), motorinių įgūdžių sutrikimų, kognityvinių ir mąstymo sutrikimų. Priemonė leistų lavinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbos, pažinimo, suvokimo ir motorinius gebėjimus. Kalbinių gebėjimų ugdymo priemonė turėtų tikti ir bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose dirbantiems logopedams. Kalbinių gebėjimų ugdymo priemonę galės naudoti ir specialiųjų mokyklų pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytojai, surdopedagogai, specialieji pedagogai, pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, integruotai ugdantys specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus.

2 uždavinys. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

2.1. Metodinės pagalbos steigėjams teikimas

Regionuose bus suburtos komandos, kurias sudarys savivaldybės švietimo skyriaus ir pedagogų švietimo centro specialistai bei mokyklų vadovai. Atskirų savivaldybių, mokyklų ir mokytojų motyvacija ir pasirengimas pokyčiams yra skirtingas, todėl projekte suplanuota išanalizuoti, kaip kiekvienas yra pasirengęs įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, ir suplanuoti būtinas priemones, skirtas sėkmingai pasiruošti įgyvendinti atnaujintas programas. Diagnozuojant bus remiamasi išoriniais mokinių ir mokyklų vertinimo duomenimis, savivaldybių pažangos ataskaitomis ir kitais duomenimis, kurie leis nustatyti savivaldybių, mokyklų ir mokytojų pasirengimą įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Išanalizavus prielaidas sistemingai ir veiksmingai programų kaitai, bus parengti kriterijai, kurie padės nustatyti, kiek ir kokių minimalių priemonių reikia steigėjams, mokykloms ir mokytojams, kad programos būtų sėkmingai įgyvendintos ir pasiekti numatyti kaitos rezultatai. Kartu su komandomis bus ieškoma geriausių sprendimų atnaujintam ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“, pasiteisinusia patirtimi regionų komandos pasidalys tarpusavyje. Numatoma, kad jei komandoms reikės pagalbos tobulinant strateginio planavimo, tinklinio komunikavimo ir bendradarbiavimo, problemų sprendimo bendradarbiaujant, pokyčių valdymo, procesų ir rezultatų kokybės vertinimo gebėjimus, bus organizuojami mokymai, parenkant tinkamiausias formas pagal komandų poreikius. Mokymai ir konsultacijos vyks regionuose.

2.2. Metodinės pagalbos mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį, teikimas

Mokymuose dalyvaus mokytojai ir pavaduotojai ugdymui. Mokymuose dalyvaujantys mokytojai ir pavaduotojai taip pat bus suburti į bendrą tinklą, kad galėtų dalytis gerąja patirtimi tarpusavyje susitikę ar burdamiesi į virtualias bendruomenes. Pedagogai jungsis į bendrą tinklą išnaudodami ugdymo turinio informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ esantį forumą, kuriame jie galės bendrauti, teikti siūlymus, dalytis idėjomis, dalyvauti diskusijose. „Ugdymo sode“ jie galės talpinti gerąją patirtį, informaciją apie jų mokyklose vykstančius renginius. Pagrindinė mokytojų misija – konsultacijų „mokytojas-mokytojui“ teikimas ir kolegų konsultavimas darbo vietoje. Numatoma, kad komandos susipažins su atnaujintu ugdymo turiniu, naujai sukurtu skaitmeniniu ugdymo turiniu ir pan. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus mokytojų komandos iš visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų. Prireikus jie bus konsultuojami patogiu laiku darbo vietoje.

2.3. Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena

Projekto metu bus vykdomas projekto lėšomis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo tyrimas. Tyrimas įvertins projekto ir atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmę. Duomenys padės įvertinti priimtus sprendimus dėl ugdymo turinio atnaujinimo. Remiantis tyrimų duomenimis, bus parengtos rekomendacijos ugdymo turinio tvarumui užtikrinti.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo