Atranka į laisvas pozicijas BUP darbo grupėse

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia papildomą atranką į laisvas vietas Bendrųjų programų atnaujinimo darbo grupėse. Mokslininkai bei mokytojai kviečiami užimti pozicijas rengiant šių dalykų programas: Musulmonų tikyba (0,25 etato) Evangelikų liuteronų tikyba (0,25 etato) Chemija (mokslininkas 0,25 etato) Matematika (mokslininkas 0,5; mokytojas 0,25; mokslininkas pradiniam ugdymui 0,25 etato) Informatika (mokytojas 0,25 etato) Lietuvių kalba ir […]

SUFORMUOTOS GRUPĖS BUP ATNAUJINIMUI

Balandžio 7 d. paskelbtos suformuotos darbo grupės Bendrųjų ugdymo programų (BUP) atnaujinimui. Mokytojai bei mokslininkai atrinkti į lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų (lenkų, rusų), muzikos, fizinio ugdymo bei etikos  dalykų ir gamtamokslinio ugdymo srities pradiniame ugdyme grupes. Atranką į likusias laisvas vietas planuojama skelbti šią savaitę. Į […]

POLONISTAI DISKUTAVO DĖL BENDRŲJŲ PROGRAMŲ STRUKTŪROS

2020 m. kovo 10 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko viešoji konsultacija, kurios tikslas – sudaryti galimybes lenkų kalbos mokytojams tobulinti dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste. Konsultacijos metu buvo dalijamasi ne tik teksto suvokimo gebėjimų ugdymo didaktine patirtimi pagrindinėje mokykloje, bet ir aptartos galimybės, kaip gerinti ugdymo kokybę, tikslingai panaudojant mokomąją medžiagą (nacionalinių ir tarptautinių […]

Įvyko susitikimas su įvairių konfesijų ir etikos mokytojų asociacijų atstovais

2020 m. kovo 4 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko susitikimas su Lietuvos evangelikų reformatų, katalikų, totorių bendruomenės ir etikos mokytojų asociacijos atstovais. Susitikime dalyvavo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios atstovai: kunigas Rimas Mikalauskas, Holger Lahayne, Rasa Mardosaitė, kunigas Raimondas Stankevičius, dr. Viktoras Kuprevičius; Lietuvos musulmonų muftijus prof. Adas Jakubauskas; Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovės: Kristina Valantinienė ir […]

Formuojamos darbo grupės programų atnaujinimui

Iki kovo 13 d. vyko mokytojų praktikų paraiškų dirbti atnaujinant Bendrąsias programas 1–10 klasėms teikimas. Sulauktos 79 paraiškos. Į 15 pozicijų pateikta daugiau nei viena paraiška. Į 6 pozicijas pretenduoja susibūrusios mokytojų komandos. Reikalavimai mokytojams praktikams – turėti dalyko aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne žemesnę nei mokytojo metodininko kvalifikaciją, išmanyti Lietuvos švietimo […]

MATEMATIKAI SUSITIKO APTARTI MATEMATIKOS BENDROSOS PROGRAMOS ATNAUJINIMO KLAUSIMŲ

2020 m. vasario 26 d. Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos (toliau – asociacija) atstovai ir Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai susitiko aptarti Bendrųjų programų atnaujinimo klausimų. Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos matematikos mokslininkai, pradinių klasių mokytojos ekspertės.

ĮVYKO SUSITIKIMAS SU GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS VADOVAIS

2020 m. vasario 19 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko susitikimas su biologijos, chemijos ir fizikos mokytojų asociacijų vadovais. Susitikime dalyvavo biologijos mokytojų asociacijos pirmininkas Simas Ignatavičius, chemijos mokytojų asociacijos prezidentė Daiva Lebednikaitė, fizikos mokytojų asociacijos prezidentė Rigonda Skorulskienė ir Vilniaus skyriaus pirmininkė dr. Aušra Kynienė bei Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų tarybos koordinatorius, geografijos mokytojų asociacijos […]

Įvyko viešoji konsultacija lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir užsienio kalbų, istorijos / pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) dalykų mokytojams

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2020 m. vasario 13 d. lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir užsienio kalbų, istorijos / pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) mokytojams organizavo viešąją konsultaciją „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys įvairių dalykų pamokose“, kurios tikslas buvo sudaryti galimybes mokytojams […]