Įvyko viešoji konsultacija lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir užsienio kalbų, istorijos / pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) dalykų mokytojams

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2020 m. vasario 13 d. lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir užsienio kalbų, istorijos / pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) mokytojams organizavo viešąją konsultaciją „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys įvairių dalykų pamokose“, kurios tikslas buvo sudaryti galimybes mokytojams tobulinti dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste. Viešosios konsultacijos metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus patarėja dr. Rita Dukynaitė pranešime „Lietuvos mokinių pasiekimai: tobulinimo kryptys“ išsamiai pristatė tarptautinių turimų (ypač paskutinio 2018 m. PISA) tyrimų esminius rezultatus ir mūsų švietimo sistemai kylančius iššūkius (kintančius švietimo tikslus, kintantį švietimo kontekstą, kintantį vertinimo pobūdį). Lektorė pateikė vieną PISA tyrimo teksto suvokimo užduotį, paaiškino jos sudėtingumą. Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas Arminas Varanauskas savo pranešimu „Medijų raštingumas: ugdymo galimybės dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų pamokose“ įdomiai ir gana išsamiai pagrindė, kodėl svarbu ir kokiais būdais galima ugdyti mokinių medijų ir informacinį raštingumą, pateikė praktinių pavyzdžių kalbų, istorijos, pilietinio ugdymo, dorinio ugdymo dalykų temoms. Plačiau