POLONISTAI DISKUTAVO DĖL BENDRŲJŲ PROGRAMŲ STRUKTŪROS

2020 m. kovo 10 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko viešoji konsultacija, kurios tikslas – sudaryti galimybes lenkų kalbos mokytojams tobulinti dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste.

Konsultacijos metu buvo dalijamasi ne tik teksto suvokimo gebėjimų ugdymo didaktine patirtimi pagrindinėje mokykloje, bet ir aptartos galimybės, kaip gerinti ugdymo kokybę, tikslingai panaudojant mokomąją medžiagą (nacionalinių ir tarptautinių tyrimų rezultatų kontekste).

Kita svarbi tema  buvo Bendrųjų programų atnaujinimo gairių aptarimas. Susitikime lenkų gimtosios kalbos mokytojai, savivaldybių metodinių būrelių bei grupių pirmininkai ar atstovai, polonistų asociacijos nariai tarėsi dėl kalbinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo. Aptarta, kaip atnaujinant ugdymo programas galėtų būti įgyvendinta Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse numatyta nuostata dalyko turinį suskirstyti į privalomą ir pasirenkamą santykiu: 70 proc. privalomo ir 30 proc. pasirenkamo. Daugiausiai palaikymo sulaukė  siūlymai, kad  30 proc. turinio reikėtų skirti jo aktualizavimui, pvz., pasirenkamų literatūros kūrinių analizei ir veikloms, skirtoms žinių gilinimui, ekskursijoms, praktikos darbams ir pan. Privalomas 70 proc. – tai mokinių gebėjimų ir pasiekimų aprašymas. Taip pat svarstyta, kaip bendrosiose programose geriau pateikti pasiekimų ir mokymosi turinio aprašymus, ar kas 2 metus, ar kasmet. Daug diskutuota dėl mokymosi turinio pateikimo kiekvieniems mokslo metams. Kalbėtasi apie asociacijų dalyvavimą bendrųjų programų atnaujinimo procese ir nutarta nuolat tartis su dalykinių asociacijų atstovais dėl programų atnaujinimo eigos ir jų turinio.

Taip pat nutarta viešojoje konsultacijoje išsakytus pasiūlymus išsamiai aptarti polonistų bendruomenėje pasitelkiant vitualius diskutavimo ir balsavimo įrankius.

Danuta Szejnicka

Nacionalinės švietimo agentūros
Ugdymo turinio departamento
Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė
El. p. danuta.szejnicka@nsa.smm.lt