Vida Šleivytė (Subačiaus gimnazija)

Vida Šleivytė
Subačiaus gimnazija
Subačiaus gimnazijos gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė.

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Neintegruoti į ugdymo turinį įvairiausių programų, pavyzdžiui: „Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.“ ir kt.
Tikslingiau būtų mokslo metų eigoje išklausyti specialistų parengto trumpo kurso, o ne tai, kad mokytojas pamokoje ‚pritempia“ iki tos temos.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

1.Gamtamokslinis ugdymas – fiziką, chemiją ir biologiją 7-9 klasėse dėstyti atskirai, o ne kaip vieną integruotą gamtos mokslų kursą.
Meninis ugdymas – muzika, teatras ir šokis – dėstyti kaip vieną integruotą kursą, arba imti vieną privalomai pasirenkamą dalyką.
2. Sudarant bendrąsias programas,atsižvelgti, kad temos, kurios nagrinėjamos keliuose dalykuose,būtų įtrauktos į tuos pačius mokymosi metus.
2. Sudarant bendrąsias programas,atsižvelgti, kad temos, kurios nagrinėjamos keliuose dalykuose,būtų įtrauktos į tuos pačius mokymosi metus.
1.Dalykų integravimas nepagerins mokinių gamtamokslinio raštingumo, sunku bus mokytis į „gylį“, taigi gamtamokslinis raštingumas nepagerės.
Renkantis visus dalykus mokiniams bus perdidelis mokymosi krūvis.

2. Būtų geresnė mokinių motyvacia, į tą patį dalyką būtų galima pažvelgti įvairiais aspektais, paprasčiau ir tikslingiau daryti integruotas pamokas.
2. Būtų geresnė mokinių motyvacia, į tą patį dalyką būtų galima pažvelgti įvairiais aspektais, paprasčiau ir tikslingiau daryti integruotas pamokas.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita