SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (BIRŽELIO 30 – LIEPOS 7 D.)

  • Pradedamas Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbų pristatymo ciklas mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Liepos 3 d. įvyko pirmasis gamtamokslinio ugdymo srities tikslų, uždavinių, pasiekimų sričių ir pasiekimų, mokymosi turinio plano pristatymas. Pristatymus organizuoja Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkai, medžiagą pristatymams rengia Ugdymo turinio skyriaus ir projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio
    kūrimas ir diegimas“ metodininkai. Susitikime dalyvavo 100 mokytojų. Susitikimų įrašus ir pateiktą informacija rasite tinklapio skiltyje MEDŽIAGA >>>> Informacija socialiniam partneriams.
  • Artimiausi numatomi susitikimai tarp BP atnaujintojų ir dalykininkų organizacijų vyks šią savaitę, skelbiama registracija į Sveikatos ir fizinio bei Pradinio ugdymo pristatymus, apie numatomus kitų sričių susitikimus ir registracijas sekite informaciją tinklapyje MOKYKLA2030.LT .
  • Liepos 2 d. NŠA kvietimu susitiko mokytojų lituanistų profesinių asociacijų – Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos (LKLMS) ir Lituanistų sambūrio (LS) vadovybė pasitarti dėl Lietuvių kalbos ir literatūros (LKL) pagrindinio ugdymo programos atnaujinimo krypčių. Buvo išklausytas LKLMS pirmininko dr. Mindaugo Grigaičio pranešimas, kuriame prelegentas akcentavo, kad įstojus į Europos Sąjungą ir UNESCO organizaciją mūsų pilietiškumo samprata turi būti išplėsta, o humanitarinės programos problemiškesnės. Buvo aptarti dokumentai, kuriais remiamasi atnaujinant bendrąsias programas, aptartas lietuvių ir užsienio literatūros santykis LKL pagrindinio ugdymo programoje, susitarta dėl NŠA ir asociacijų komunikavimo reguliarumo. Susitikime dalyvavo ir ŠMSM atstovai.
  • Mokslininkai, Kompetencijų raidos aprašo rengėjai, tęsė konsultacijas su bendrųjų programų atnaujintojais. Birželio 29 d. įvyko konsultacija su gamtos mokslų ugdymo ir dorinio ugdymo, birželio 30 d. – su socialinio ugdymo ir technologinio ugdymo, liepos 1 d. – su kalbinio ugdymo, liepos 3d. – su informatikos ugdymo programų atnaujintojais. Konsultacijų metu aptartos išskirtos pasiekimų sritys ir pasiekimai, parengti kompetencijų žemėlapiai, atnaujintojams iškilę klausimai.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo