Skelbiame informaciją apie įvykdytus ugdymo turinio atnaujinimo projektus (2009-2015)

UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIS

Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008
Projekto trukmė 2011.10.26 – 2014.10.26 (pratęstas iki 2015.09.30)
Projekto vertė (skirta suma) Projektui skirta 10 487 879 Lt parama
Projekto trumpas apibūdinimas Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ugdymo turinio naujovių sklaidos modelį, parengti ir adaptuoti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones, parengti ir įgyvendinti metodikas, kurios padėtų mokytojams veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti mokytojus, kaip naudoti šias priemones ugdymo procese.

Projekto uždaviniai:

 • adaptuoti ir parengti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones;
 • įdiegti skaitmenines mokymo priemones bendrojo ugdymo mokyklose.
Projekto laukiamas rezultatas 1. Atlikta Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių pasiūlos ir tinkamumo naudoti ugdymo procese analizė.

2. Sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės doriniam ugdymui, lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10 kl., lietuvių kalbai ir literatūrai 11–12 kl., tautinių mažumų gimtosioms kalboms 9–12 kl., Lietuvos istorijai 9–12 kl., Lietuvos geografijai 9–12 kl., matematikai 11-12 kl., chemijai 10–11 kl., meniniam ugdymui 9–12 kl., technologijoms 5–10 klasei.

4. Parengta skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika.

5. Sukurta ir palaikoma ugdymo turinio informacinė sistema „Ugdymo sodas“.

6. Parengti 119 skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantų.

7. Organizuoti mokytojų dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis mokymai, kuriuose dalyvavo 2120 mokytojų.

Projekto tikslinės grupė
 • Mokytojai;
 • Kitų švietimo padalinių darbuotojai.

PROJEKTAS PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“

Projekto kodas VP1–2.2-ŠMM-02-V-02–003

Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.

Projektas – sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2011 m. spalio 10 d. Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2011.10.10 – 2014.10.09

Projekto vertė (skirta suma): 7 127 800,00 Lt

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:

 • Įvertinti praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse situaciją, galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis.
 • Tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacines, vadybines kompetencijas.
 • Rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui.

Projekto veiklos ir pagrindiniai rezultatai

Siekiant projekto tikslo bus tobulinama visų projekto tikslinės grupės atstovų – pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų – kvalifikacija. Projekto dalyvių kvalifikacijos tobulinimui bus panaudota kitų projektų patirtis ir produktai bei sukurtos naujos kvalifikacijos tobulinimo programos, metodinė medžiaga ir mokymo(si) priemonės, kurios jiems suteiks žinių, didins motyvaciją ir padės plėtoti gebėjimus taikyti metodus, ugdančius mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. Įvairiuose projekto kvalifikacijos tobulinimo renginiuose galės dalyvauti tiek pavieniai pedagogai, tiek mokyklų komandos. Projekte dalyvausiančios mokyklų komandos drauge su kompetentingais projekto kuratoriais padės savo mokykloms tapti besimokančiomis organizacijomis, bendradarbiaus su kitomis projekto mokyklomis sprendžiant konkrečias su mokinių kūrybiškumo, praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymu susijusias problemas. Aktyviausiems projekto dalyviams bus sudarytos galimybės vykti su edukaciniu pažintiniu vizitu į Europos šalių švietimo institucijas, susipažinti su gerąja ugdymo praktika autentiškoje aplinkoje, kurti tarptautinio bendradarbiavimo tradicijas. Planuojama, kad projekto dalyviais taps daugiau nei 600 tikslinės grupės atstovų, 54 pradinio ugdymo programą vykdančios mokyklos.

Įgyvendinant projektą bus parengtas metodinis leidinys – vadovas su gerosios praktikos ugdant mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus pavyzdžiais; bus atrinkti, išversti į lietuvių kalbą ir išleisti du šiuolaikiški, projekto tikslą atitinkantys užsienio leidiniai; parengtos 20-ies skirtingų IKT įrankių valdymo instrukcijos ir jų taikymo ugdymui rekomendacijos bei pavyzdžiai; sukurta viena skaitmeninė mokymo(si) priemonė.

Siekiant didinti pedagogų galimybes aktyviai dalyvauti projekte, sudaryti sąlygas veiksmingai bendrauti, bendradarbiauti, mokytis ir kelti kvalifikaciją bus naudojami ekonomiški, šiuolaikiški informacijos sklaidos, mokymosi ir komunikavimo įrankiai: projekto interneto puslapis ir virtuali mokymosi aplinka, kuriuose bus talpinami visi projekto metu sukurti resursai, vyks pedagogų mokymasis ir bendradarbiavimas, sudaryta galimybė diskutuoti įvairiais ugdymo klausimais, dalytis metodine medžiaga, spręsti aktualias ugdymo problemas.

Planuojant ir vykdant projekto darbus sparčios kaitos kontekste labai svarbu turėti patikimą informaciją apie esamą būklę, todėl siekiant projekto tikslo bus vykdomas mokslinis švietimo būklės tyrimas, kurio metu bus surinkta ir apibendrinta informacija apie pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo situaciją, poreikius ir galimybes Lietuvoje bei užsienio šalyse, organizuota 10 viešųjų konsultacijų įvairiuose Lietuvos regionuose su švietimo bendruomene: tai suteiks galimybę švietimo bendruomenės nariams išsakyti savo nuomonę apie praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymą, galimybes, kryptis, sudarys sąlygas projekto idėjų sklaidai. Viešųjų konsultacijų metu surinkta projekto įgyvendinimui aktuali informacija ir mokslinio švietimo būklės tyrimo rezultatai bus naudojami įgyvendinant kitas projekto veiklas, aptariami su suinteresuotais švietimo bendruomenės atstovais.

PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO (5–8 KL.) MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-06-V-01–001
Projekto trukmė 2009 m. kovo 27 d.–2012 m. kovo 27 d.
Projekto vertė (skirta suma) 8 998 260 Lt
Projekto trumpas apibūdinimas Projekto tikslai:

·                     sukurti prielaidas mokykloje 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis gamtamokslinės, komunikavimo gimtąja kalba ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais.

·                     sukurti metodines rekomendacijas mokymo(si) medžiagai parengti.

Projektas skirtas sudaryti prielaidas mokinių esminėms kompetencijoms, būtinoms mokymuisi visą gyvenimą, ugdyti Lietuvos mokyklose bei padidinti švietimo prieinamumą kiekvienam. Projekto veiklos tiesiogiai prisidėjo prie „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų“ (2008) įgyvendinimo.

Projekte dalyvavo 10 mokyklų (http://mokomes5–8.ugdome.lt/index.php/projekto-mokyklos) mokytojai ir mokiniai, universitetų dėstytojai, vadovėlių autoriai.

Projekto rezultatas Parengta ir išleista (http://mokomes5–8.ugdome.lt/index.php/leidiniai):

·                     metodinė medžiaga Kompetencijų ugdymas;

·                     metodinis leidinys Kompetencijų ugdymas. Mokytojo knyga;

·                     metodinė svetainė Kompetencijų ugdymas su filmuotais mokytojų gerosios patirties pavyzdžiais;

·                     Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas ir jo taikymo metodika;

·                     Vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos;

·                     Integruoto gamtos mokslų kurso ir vadovėlių komplekto 7–8 klasėms koncepcija; 

·                     Integruoto gamtos mokslų kurso vadovėlių komplekto 7–8 klasėms rengimo metodika; 

·                     Integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms įgyvendinimo rekomendacijos.

Sukurtos mokymosi objektų rinkiniais ir metodine medžiaga užpildytos interneto svetainės, prieinamos visiems mokiniams ir mokytojams:

·                     Lietuvių kalba 5–6 klasėms;

·                     Skaitmeninė biblioteka Literatūros kūriniai 5–8 klasėms;

·                     Gamtos mokslai 7–8 klasėms.

Apmokyta 850 mokytojų.

 

Parengta:

·                     60 kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos švietimo konsultantų;

·                     25 vadovėlių autorių konsultantai;

·                     19 elektroninio ugdymo turinio rengėjų;

·                     14 kompetencijų vertinimo užduočių rengėjų.

Mokymų ir kita metodinė medžiaga, mokytojų geroji patirtis skelbiama projekto interneto svetainėjehttp://mokomes5–8.ugdome.lt/index.php/seminaru-medziaga.

Atlikti tyrimai ir parengtos ataskaitos:

·                     Projekto veiksmingumo tyrimas;

·                     Esamo elektroninio ugdymo turinio analizė;

·                     Gamtamokslinio ugdymo, kalbos (gimtosios), matematikos ir socialinio ugdymo vadovėlių (vadovėlių komplektų) medžiagos tinkamumo kompetencijoms ugdyti analizė;

·                     Užsienio šalių patirties rengiant integruoto gamtos mokslų kurso (IGMK) vadovėlius ir kitą mokymosi medžiagą 7–8 klasėms analizė;

·                     Integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms įgyvendinimo galimybių Lietuvos mokyklose tyrimas.

Projekto tikslinės grupės Mokytojai, mokiniai

PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-06-V-02–003
Projekto trukmė 2012 m. vasario 2 d.–2015 m. gegužės 31 d. (pratęstas iki 2015 m. spalio 31 d.)
Projekto vertė (skirta suma) 4 000 000 Lt
Projekto trumpas apibūdinimas Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį.

Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą orientuotas skaitmenines mokymo(si) priemones.

Dalyvauti projekte pakviesta 20 mokyklų. 807 dalyviams mokytis padeda kompetencijų ugdymo švietimo konsultantai ir projekto darbuotojai. Mokymų programos rengiamos remiantis pirmajame projekto etape parengta metodine medžiaga, projekto veiksmingumo tyrimo išvadomis, naujausiomis edukologijos mokslo ir pedagoginės praktikos išvadomis ir įžvalgomis, susijusiomis su kompetencijų ugdymu. Organizuojami seminarai, praktikos stebėjimai ir konsultacijos mokyklose. Dalis mokymų vyksta sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje. Joje dalyviai kartu mokosi, dalijasi sukurta mokomąja medžiaga.

Kuriamos trys interneto svetainės, skirtos dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti: lietuvių kalba 7–8 klasėmsgeografija 6–8 klasėmsžmogaus sauga ir sveikatos ugdymas 5–8 klasėms. Virtualioje aplinkoje kuriamas mokiniams ir mokytojams skirtas skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumentas. Jau sukurti instrumento įrankiai skelbiami projekto svetainėje. Šis instrumentas sudarys galimybes mokiniui pažinti save kaip besimokantįjį, pasirinkti ir kaupti virtualiame aplanke mokymosi pasiekimų įrodymus. Sukurtas skaitmeninis ugdymo turinys bus prieinamas visoms Lietuvos mokykloms ir savarankiškai besimokantiems mokiniams.

Projekte dalyvauja 10 mokyklų, universitetų dėstytojai, vadovėlių autoriai.

Projekto laukiamas rezultatas Apmokyta 600 mokytojų ir 10 pedagogų švietimo centrų darbuotojų.

Projekte sukurtos ir išbandytos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos ir mokymų medžiaga bus naudojamos UPC ir pedagogų švietimo centruose. Programas įgyvendins kvalifikaciją projekte patobulinę kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos švietimo konsultantai.

Parengta virtuali mokymosi aplinka bus naudojama UPC vykdant nuotolinius mokymus.

Sukurti mokymosi objektų rinkiniai interneto svetainėms „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“, „Geografija 6–8 klasėms“, „Žmogaus sauga ir sveikata 5–8 klasėms“.

Sukurtas skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas.

Sukurtą inovatyvų skaitmeninį ugdymo turinį naudos mokiniai, mokytojai, mokyklų administracija ir kiti švietimo specialistai.

Projekto tikslinė grupė Mokytojai, mokiniai

 

KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS
KŪRYBINGUMO PLĖTRA LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE PRITAIKANT IR ĮDIEGIANT KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ MODELĮ

Projekto Nr. VP1–2.2.-ŠMM-04-V-04–001
Projekto trukmė 2011 m. liepa – 2015 m. birželis (pratęstas iki 2015-10-15)
Projekto vertė (skirta suma) Projektui skirta 15999815 Lt parama

Kūrybinių partnerysčių modelis pasiūlė mokykloms unikalią kūrėjų patirtį, ugdymo atnaujinimo idėjas bei praktinę pagalbą jas įgyvendinant, padeda keisti mokymąsi ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ugdyti keisdamas mokymą – metodus, priemones, organizavimą, aplinką ir mokytojų požiūrį į savo pačių kūrybiškumą bei kūrybiško darbo galimybes.

Projekto metu sukurta ir išbandyta kūrybiško mokymosi metodika, metodinė medžiaga, apmokyti specialistai (mokytojai ir kūrybinio sektoriaus praktikai), užmegzti ilgalaikiai ryšiai, padidėjęs suinteresuotų asmenų supratimas apie kūrybiškumo ugdymo reikšmę.

Tai sudaro sąlygas kūrybinio mokymo metodams bendrojo lavinimo mokyklose taikyti dažniau ir profesionaliau, siekti, kad kūrybiškas mokymasis taptų nuolatine visos mokyklos praktika.

Projekto rezultatai:

 1. Pritaikytas, išbandytas, įvertintas ir patobulintas kūrybinių partnerysčių modelis.
 2. Atlikti „Kūrybinių partnerysčių“ tyrimai.
 3. Įgyvendinta apie 220 kūrybiško mokymosi projektų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.
 4. Dirbti su mokyklomis pagal kūrybinių partnerysčių metodiką parengta apie 200 kuriančių profesionalų.
 5. „Kūrybinių partnerysčių“ projekte atrinkta ir parengta dalyvauti 100 mokyklų.
 6. Kūrybiško mokymosi patirčių įgijo daugiau kaip 4000 mokinių.
 7. Kvalifikacijas kūrybiško mokymo srityje tobulino daugiau kaip 1000 mokytojų.
 8. Įgyvendintas rezultatų sklaidos planas, sukurtas internetinis portalas veikia kaip informacijos ir patirčių dalijimosi kūrybiško mokymosi srityje platforma.
 9. Sukurti mokyklų ir kūrybinio sektoriaus partnerystės neformalūs tinklai, sudarytos sąlygos kūrybiško mokymosi praktikų vystymuisi projektui pasibaigus.

MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI

Projekto pavadinimas: Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui.
Projekto vykdytojas: Ugdymo plėtotės centras
Veiksmų programa: VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas: VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą
Uždavinys: VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę
Priemonė: VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Projekto vykdymo laikotarpis: 2009 m. balandžio 27 d. – 2014 m. balandžio 27 d.
Projekto vertė (skirta suma): 9 157 636,00 Lt

Trumpas projekto esmės apibūdinimas:

Projektas – kompleksiškas, inovatyvus, prisideda prie mokinių iškritimo iš bendrojo lavinimo sistemos prevencijos, aprėpia ugdymo organizavimo modelio gairių, programų ir metodinių rekomendacijų parengimą, koregavimą, mokymus, sklaidą.
Projekte pasinaudota pažangia užsienio šalių ir kviestinių užsienio ekspertų patirtimi.

Parengus modelio gaires, modulines programas, metodines rekomendacijas verslumo ir darbinės veiklos ugdymui sudarytos sąlygos didesniam 9-12 klasių mokinių pasirinkimui, mokymo individualizavimui, žinių pritaikymui praktikoje, karjeros planavimui, mokymosi krūvių, nubyrėjimo mažinimui. Sukurti metodiniai instrumentai padeda koreguoti ir tobulinti ugdymo procesą, didinti mokymosi prieinamumą įvairių polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams.
Projekte sukurti inovatyvūs produktai skirti mokytojams, mokyklų administracijai, švietimo specialistams, konsultantams. Projekto rezultatai įdomūs mokiniams, jų tėvams, socialiniams partneriams, darbdaviams, profesinių ir aukštųjų mokyklų specialistams, vadovėlių autoriams.

Projekto rezultatai:
 • Kartu su mokyklomis sukurtas ir išbandytas ugdymo organizavimo modelis, skirtas 9-12 klasių mokinių didesniam dalykų programų ar jų modulių pasirinkimui, atsižvelgus į mokinių poreikius, galias ir polinkius.

Projekto metu ugdymo turinio tobulinimui sukurti ir išbandyti šie intelektiniai produktai:

 • Lietuvių kalbos, matematikos, žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo, istorijos, geografijos ir gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) bendrosios programos, suskirstytos moduliais, atitinkančiais 9-10 ir 11-12 klasių mokinių pasiekimų lygį, jų polinkius ir poreikius, siekiant padėti mokiniams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, pasirinkti mokymosi kryptį ir/ar būsimą profesiją. Parengtos gamtos mokslų integruota modulių programa ir socialinių mokslų integruota programa 9-10 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) modulių programos 11-12 klasių mokiniams.
 • Metodinė medžiaga lietuvių kalbos, matematikos, biologijos, istorijos, geografijos ir gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), žmogaus saugos ir sveikatos bendrosioms ugdymo programoms. Užsienio kalbų metodinėje medžiagoje pateikiami pavyzdžiai kaip nustatyti mokinių kalbos lygį, skirtingų lygių užduočių pavyzdžiai.
 • Metodinės rekomendacijos verslumo gebėjimų ugdymui, verslumą integruojant į mokomuosius dalykus ir susiejant jį su 9-12 klasių ugdymo turinio kontekstu.
 • Darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo metodinės rekomendacijos, kuriose patariama, kaip mokomosioms veikloms, taikomoms ugdymo procese, pasitelkti įvairius darbo pasaulio kontekstus. Tokiu būdu mokiniams sudarytos galimybės daugiau sužinoti apie darbo ir profesijų pasaulį, išbandyti save su darbu susijusioje veikloje, išsiugdyti darbo pasauliui reikalingus gebėjimus.
 • Nauja meninio ugdymo programa, kurią įgyvendinant mokiniai mokosi analizuoti meno istoriją, suprasti ir vertinti skirtingų meno šakų kūrinius.
 • Parengtos metodinės rekomendacijos menų mokytojams apie informacinių ir komunikacinių technologijų bei inovatyvių mokymo metodų taikymą. Filmų kūrimo, muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų ir kitų meninio ugdymo dalykų mokymui parengtos kompiuterinės laikmenos su garso ir vaizdo medžiaga.
 • Metodinės rekomendacijos technologijų mokytojams, kaip modernizuoti technologijų ugdymo turinį, ir sukurta vaizdinė medžiaga, skirta įdomiau ir išsamiau susipažinti su Lietuvos amatais, tekstile ir apranga, turizmo ir mitybos, statybos ir medžio apdirbimo, mechanikos it mechaninio remonto organizavimo paslaugomis.
 • Apmokyta daugiau kaip 1300 matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), dorinio ugdymo (etikos ir tikybos), užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų), menų ir technologijų bei kitų dalykų mokytojų, mokyklų administracijos darbuotojų, švietimo specialistų kaip dirbti su naujai projekte sukurtais produktais, tokiu būdu seminarų dalyviai plėtos profesinę kompetenciją.