Rita Kriaupienė (VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras)

Rita Kriaupienė
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės (30 mokytojų)

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Pritariame bendrųjų programų atnaujinimo gairėms.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Ugdyti emocinį intelektą, jausmų kultūrą.
Dalies mokinių žema savivertė. Tai (ir dar ypač socialiniai tinklai) skatina perdėtą reagavimą į kitokią nuomonę. Kyla vaidai, agresija. Ugdykime atsparumą pykčiui, empatiją, žmoniškumą.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Siaurinti bendrųjų programų turinį.

Peržiūrėti ir patikslinti bendruosius ugdymo planus.

Mokiniai nespėja nuodugniai išnagrinėti turinį ir giliai suvokti esmę.
Dabar leidžiamos pamokų kiekio per savaitę variacijos apsunkina mokinių perėjimą iš vienos mokyklos į kitą.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita