Algirda Surblienė (Kauno „Aušros“ gimnazija)

Algirda Surblienė
Kauno „Aušros“ gimnazija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

1. Tegul lieka trys atskiri gamtos mokslai nuo 8 klasės.
2. Integruotas gamtos mokslas tikslingas 11- 12 klasėj vietoj trijų gamtos mokslų B kurso.
1. Rūpestį kelia blogėjantys gamtamokslinio raštingumo rezultatai tarptautiniuose tyrimuose? Tai nemažinkim gamtos mokslams skirtų valandų. Nemanau, kad integruotam gamtos mokslui 8-9 klasėse bus skirtos 6 savaitinės valandos ( tiek kiek dabar biologijai, chemijai ir fizikai).
2. Tiek metų kūrėm gamtos mokslų kabinetus, laboratorijas, įrangą, kiek dar yra šiuo metu veikiančių projektų tokiai įrangai įsigyti! Integruotam gamtos mokslui viso to nereikės, nebus laiko (ir specialistų) eksperimentams.
3. Nesimokęs biologijos, chemojos ar fizikos kaip atskiro dalyko, moksleivis nesugebės pasirinkti kurio nors gamtos mokslo A kurso, tinkamai pasiruošti brandos egzaminui.
4. Vis populiaresnės inžinerinės specialybės. Ar galima studijuoti biomediciną, nesimokius biologijos? O gal mechanikams jau nebereikia fizikos?

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Mažinkim dalykų turinio apimtis. Pasitarkim su mokytojais praktikais, jie tikrai žinos, kokių temų reikia, o kokių nebūtinai.
Kabinetuose sėdintys reformų ir naujų programų „rašytojai“ tikrai nemato realios situacijos.