Zita Griškevičiutė (Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų matematikos mokytojų metodinis būrelis)

Zita Griškevičiutė
Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų matematikos mokytojų metodinis būrelis

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

BP apraše sukonkretinti, išaiškinti, patikslinti sąvokas pvz. interpretacinis mokymasis

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Neaišku iš kur bus atrastos valandos ilgalaikiams projektams bei asmeninio mokymosi programai 4K įgyvendinti. Nuogąstaujame ar nebus sumažinamas dalykų valandų skaičius kompensuojant valandas projektams. Neaišku kas koordinuos 4K programą (visų dalykų mokytojai, kl. auklėtojai….) bei kokių papildomų kompetencijų jiems reikės.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Norint kokybiškai pastebėti net mažiausius vaiko pažangos pokyčius, žinių bei supratimo gilėjimą, būtini ne tik patikimi instrumentai, bet ir optimalus mokinių skaičius klasėje – ne daugiau 20 mokinių.
Pageidautume, kad būtų sukurta sistema, kuri padėtų mokinio pasiekimus priskirti atitinkamam lygmeniui t.y. kiek procentų kontrolinio darbo ar kitokio apibendrinamojo darbo užduoties atitinka numatytus lygmenis. Tikimės, kad bus parengtos ne tik programos, vadovėliai, metodinė medžiaga, bet ir sukurta tikrinamųjų užduočių bazė.
Šiuo metu galima įžvelgti labai skirtingą požiūrį į vertinimą pvz. vienose mokyklose patenkinamam įvertinimui užtenka 20 procentų atliktos užduoties, kitose reikia 25 ar 30 procentų. Todėl atsiranda skirtinga to paties pažymio vertė.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariame

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Nepritariame

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Ne daugiau 15 procentų.
Keičiant ugdymo įstaigą mokiniams atsiras problemų.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Pirmiausia reikia tarpusavyje suderinti dalykų programas. Reikėtų integruotų pamokų pavyzdžių, metodinės medžiagos.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Nepritariame

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Nepritariame

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Nepritariame

6. Kita

Manome, kad Bendroji dalyko programa ir turi būti egzamino programa!
Visai nereikia dviejų, iš dalies viena kitą dubliuojančių ir įnešančių sumaišties, programų (bendrosios ir egzamino).