Violeta Januškaitienė (Marijampolės Sūduvos gimnazija)

Violeta Januškaitienė
Marijampolės Sūduvos gimnazija
Gamtos mokslų metodinė grupė (9 nariai)

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Neintegruoti gamtos mokslų biologijos chemijos, fizikos dalykų pagrindiniame ugdyme( 6-9) klasėse
Integruojant dalykus mokinių žinios bus nepakankamos, paviršutiniškos.Idėjos įgyvendinimas truks ilgai , reikalaus daug lėšų ir neaišku ar pasieks norimą rezultatą ugdyme.Integruojant dalykus Lietuva negalės džiaugtis , jaunųjų biologų, chemikų,fizikų pasaulinių olimpiadų laimėjimais. Mokslai, kurie reikalingi šiuolaikinio pasaulio technologijų ir biomedicinos mokslų vystymuisi, kurie gali būti inovatyvios Lietuvos ateitimi.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Diskutuoti , įtraukiant tėvus

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Atsisakyti
didesnis dėmesys turi būti skiriamas pagrindiniam ugdymui.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

palikti 4 metų pagrindinį ir 4 metų vidurinį ugdymą.
Netrumpinti gimnazijoms skiriamo laiko. Skirti daugiau dėmesio 5-8 klasių mokinių mokymosi rezultatams, atsakomybę už rezultatus paskirstant tiek vidurinio , tiek pagrindinio ugdymo mokytojams.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Tarpusavy suderinti tarpdalykines programas (pvz matematiką su fizika ir chemija), joms pritaikyti dalykiniai mokymai

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Gamtos mokslų praktikumų metu klasės dalinamos pusiau.
2. Paruošti praktinių darbų metodikų duomenų bazę. Praktinių darbų metodikos turi atitikti mokyklų mokomąją bazę, turi būti įvertintos praktinių darbų atlikimo laiko sąnaudos.
3. Į BUP kūrimą turi būti įtraukiami gamtos mokslų mokytojai -praktikai, atsižvelgta į jų pastebėjimus bei patarimus,įvertinama jų patirtis.
1.Siekiant efektyvesnio mokinių darbo ir saugumo pamokoje,( jei klasėje 30 mokinių.)

2.Mokytojas yra programos vykdytojas , o ne kūrėjas.