Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla)

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla
Vilkaviškio Salomėjos Nėries metodikos grupės

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Mažinti ugdymo turinio apimtis.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Manome, jog savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas negali būti didesnis nei 10 proc. , nes kitu atveju neteks prasmės įvairūs standartizuoti patikrinimai (NMPP, TIMSS ir pan.) Atsisakant patikrinimų nebus galimybės įvertinti Lietuvos mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti grįžtamąjį ryšį mokykloms.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

• 5-8 klasėse turėtų būti diegiama gamtos mokslų integracija, 9-12 klasėse integracijos turėtų nelikti.
• 5-8 klasėse gamtos mokslų pažinimas turi būti patyriminis, todėl reikėtų daugiau mokymo(si) priemonių, turėtų būti įrengtos laboratorijos praktiniams užsiėmimams.
• Mažinant ugdymo turinio apimtis, integruojant gamtos mokslų dalykus, likusį laiką skirti papildomų programų moduliams (SLURŠ, Pilietinio ir tautinio ugdymo ir kt.).

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita