Valentina Orvidienė (Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla)

Valentina Orvidienė
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos 12 pedagoginių darbuotojų

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Skirti daugiau valandų kūno kultūros ir sveikatos ugdymui.
Įvesti privalomą etikos mokymą.
Gerės mokinių fizinis pasirengimas ir sveikata.
Ugdyti mokinių dvasinius, kultūrinius gebėjimus.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Mokinių pasiekimai būtų vertinami formalizuotai ( pažymiu).
Gerės mokinių mokymosi rezultatai.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita