Stepanija Petkuvienė (Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla)

Stepanija Petkuvienė
Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla
6 metodinių grupių siūlymai: 61 mokytojas

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Pritariame, bet manome, kad nereikia taip skubotai daryti pakeitimus.
Per didelė programų apimtis, trūksta laiko žinių gilinimui, sisteminimui, praktiniam pritaikymui.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Išgryninti ugdomų kompetencijų sąrašą.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Kartais ugdymo turinys „išeinamas“, nes:
Mokinių skaičius klasėse didelis, mokinių poreikiai ir galimybės skirtingi, programų apimtis didelė, pamokų skaičius ribotas.
Mokytojas ugdo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius, ir gabius mokinius tuo pačiu metu ir toje pačioje erdvėje.
Į dalykų ugdymo turinį Integruoja įvairių prevencinių programų turinį.
Be dalykinių kompetencijų ugdo eilę visų kitų…
Turi susirasti ir pasirinkti tinkamas mokymo priemones ir t.t.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

Analizuoti, svarstyti ir atsirinkti: siaurinti ugdymo turinį, prevencines ir kitas papildomas programas integruoti į dalykų turinį, nekuriant naujų programų.
Užtikrinti finansavimą tinkamų mokymosi sąlygų sukūrimui (sveikatingumo, šiuolaikiškų ugdymo(si) erdvių, laboratorijų).
Sukurti mokymo priemonių (ne tik skaitmeninių) DB (pagal dalykus, klases ir pan.)
Mažinti mokinių skaičių klasėse.

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Sukurti profesionalios pagalbos mokyklai sistemą, laiku parengti ir pateikti pavyzdinius dokumentus, įrankius, priemones, kuriuos mokykla galėtų pritaikyti pagal savo poreikius.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Užtikrinti udgymo turinio dermę tarp ugdymo sričių, dalykų ir klasių.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Neintegruoti gamtos mokslų – biologijos, chemijos, fizikos 6-9 klasėse.
Matematika, informacinės technologijos ir technologijos turi likti atskiros sritys.
Visų ugdomųjų dalykų turinys turi būti siaurinamas.
Integruojant dalykus mokinių žinios bus paviršutiniškos. Idėjos įgyvendinimas truks ilgai, reikalaus daug lėšų ir neaišku ar pasieks norimą rezultatą.

Informacinės technologijos neturėtų būti tapatinamos su technologijomis.
Įtvirtinimui nelieka laiko. Išvengsime paviršutiniškumo, per didelio standartizavimo.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

išgryninti vertinimo kriterijus
Specialiųjų udymo(si) poreikių turinčių mokinių pasiekimai vertinami atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas.
Atliekant tyrimus šių mokinių pasiekimai vertinami kaip tokių poreikių neturinčių mokinių.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Palikti privalomą priešmokyklinį ugdymą nuo 6 m., o pradinį nuo 7 m.
Vaikai nėra subrendę tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Jie greitai pavargsta, nesukaupia dėmesio, silpna fizinė sveikata.
Atsižvelgti į vaikų sveikatos duomenis ir tėvų pageidavimus.
Reikės papildomo finansavimo – vaikų užimtumo ir poilsio sąlygų užtikrinimui po pamokų.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Palikti 4 metų pradinį ugdymą.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

10-15 proc.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Vietoj to, kad iš esmės viską keisti, siūlome geriau tobulinti tai, kas veikia silpniausiai ir daryti tai palaipsniui. Pradėti nuo to, kas aktualiausia šiuo metu.
Geriau didesnį dėmesį skirti ,kad būtų suburtos ekspertų grupės ir kuriama centralizuota kiekvieno dalyko mokymo priemonių bazė (priemonės atitiktų BP, mokinių amžiaus ypatumus, šiuolaikinių kompetencijų ugdymą, vertybines nuostatas ir t.t.).
Reikalinga aiški nacionalinės pedagogų rengimo ir pedagogų kvalifikacijos kėlimo politika.
Mokytojams liktų daugiau laiko, sveikatos ir motyvacijos dirbti šiuolaikiniais metodais.
Sėkmingam atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimui reikalingi aukštos kvalifikacijos, šiuolaikinių kompetencijų turintys mokytojai.