Sonata Urbšienė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija)

Sonata Urbšienė
Vilniaus Simono Daukanto gimnazija
Gamtos mokslų metodinės grupės (8 nariai) siūlymai

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Atsisakyti gamtos mokslų (biologijos, fizikos ir chemijos) integravimo 6 – 9 klasėse.
Norint įgyvendintį šią idėją reikėtų daug lėšų bei laiko (mokytojų perkvalifikavimui, metodinės medžiagos kūrimui, platinimui ir kt). Ar galėtų dabar mokantys mokytojai dėstyti visus tris dalykus vienodai gerai ? Mokinių žinios bus paviršutiniškos. Bus sudėtinga gilinti žinias ir gebėjimus, turint netvirtus pagrindus. Kodėl neintegruojami socialiniai mokslai (tarkim, istorija ir geografija) ?

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Diskutuotina

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Atsisakyti
Prarandami vieni metai, kurių metu dalyką dėsto mokytojai dalykininkai, galintys giliau išdėstyti konkretų ugdymo turinį

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

4 metų pagrindinis ir 4 metų vidurinis ugdymas
Gimnazijoms skiriamo laiko trumpinimas negerintų pasiekimų. Derėtų skirti daugiau dėmesio 5-8 klasių mokinių mokymosi rezultatams. Šiuo metu didžiausia atsakomybė lieka gimnazijų mokytojams.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Suderintos ugdymo programos, joms pritaikyta konkreti ir įvairialypė metodinė medžiaga, dalykiniai mokymai.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Gamtos mokslų praktikumų metu klasės dalinamos pusiau.
2. Paruošti praktinių darbų metodikų duomenų bazę. Praktinių darbų metodikos turi atitikti mokyklų mokomąją bazę, turi būti įvertintos praktinių darbų atlikimo laiko sąnaudos.
3. Į BUP kūrimą turi būti įtraukiami gamtos mokslų mokytojai dalykinikai praktikai, atsižvelgta į jų pastebėjimus bei patarimus. Blogai, jei kuriant UP, dirbs žmonės, nedirbę mokykloje arba dirbę joje prieš daug metų.
1. Mokiniai gauna daugiau mokytojo dėmesio. Saugumas darbų metu, nevisada laboratorijos pritaikytos dideliam mokinių (32) kiekiui.