Saulius Žukas (Leidykla „Baltų lankų vadovėliai“)

Saulius Žukas
Leidykla „Baltų lankų vadovėliai“

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

4. Vertinimas. Vertinimo aptarime nėra kalbama apie kompleksinį vertinimą, kai ugdoma integruotai. Yra pavojus, kad vertinimo metu bus atkrintama į tradicinį dalykinį vertinimą ir visai neapčiuopiamos integruoto ugdymo metu įgytos papildomos kompetencijos.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

2. Integravimas I. Kalbant apie programų pokyčius Pradiniame ir Pagrindiniame ugdyme minima integravimo galimybė („skirtingų dalykų programos gali būti įgyvendinamos ir integraliai“), bet šitos pastabos nėra prie Vidurinio ugdymo aprašymo. Ar tai neapsižiūrėjimas, ar konceptualus integruoto ugdymo, o tai reiškia ir projektinio ugdymo, sąryšio su realaus gyvenimo reiškiniais, atsisakymas? Siūlyčiau minėtą pastabą apie integruoto ugdymo galimybę pridurti ir kalbant apie Vidurinio ugdymo programos atnaujinimą.
3. Integravimas II. Jei naujosios programos kūrėjai būtų ambicingesni, integruotas ugdymas tuėtų būti įvardinamas ne kaip alternatyva tradiciniam dalykiniam ugdymui, bet ir naujai formuluojant mokymosi turinį – jungiant bendruosius ir dalykinius gebėjimus pagal temas-problemas, projektus ir pan. Tik tokiu atveju būtų realiai atliepiama Gairėse nurodytam norui priartinti ugdymo procesą prie realaus gyvenimo, problemų sprendimo, tuomet atsirastų galimybė ir perkeliamumo (transferability) idėjos įgyvendinimui.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Ugdymo struktūra. Jei keičiama ugdymo struktūra, reikia perrašyti visas programas, nes, pradėjus eiti į mokyklą nuo 6 metų (pirma klasė), penkiolikmetis tik formaliai atsiduria 10-oje klasėje. Toks struktūrinis ir programų pokytis turėtų būti rengiamas nuosekliai ir iš pradžių išbandomas pilotinėse mokyklose.