Rasa Stonkienė (Plungės Senamiesčio mokykla)

Rasa Stonkienė
Plungės Senamiesčio mokykla
Plungės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui (14)

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Pritariame Lietuvos pedagogų asociacijų, mokymo įstaigų vadovų asociacijų, Lietuvos tėvų forumo, Lietuvos moksleivių sąjungos ir profesinių sąjungų atstovų susirinkimo viešajam kreipimuisi.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Kompetencijų yra per daug, reikėtų jas išgryninti.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

1. Mokinių pasiekimai žemi dėl ugdymo turinio apimties didėjimo.
2. Tyrimai ne visada atspindi esamą situaciją.
1. Per daug integruojamųjų programų.
2. Pasiekimų rezultatams turi įtakos socialinė aplinka, tėvų išsilavinimas ir kt.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

Visose mokyklose sukurti tinkamą mokymosi aplinką.
Mažinti maksimalų mokinių skaičių klasėse.

Būtinas tinkamas mokyklų finansavimas, aprūpinimas mokymo priemonėmis.

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

1. Mažinti ugdymo turinio apimtis. Mokymo turinį derinti tarp ugdymo sričių, dalykų ir klasių.
2. Neįvesti integruoto gamtos mokslų kurso. Fiziką, chemiją ir biologiją 6 – 9 klasėse dėstyti atskirai.
3. Atsisakyti į ugdymo turinį integruojamųjų programų. Jos turėtų įeiti į mokomųjų dalykų ugdymo turinį.
1. Iš projekto matome, kad 8 klasėje atsiranda 5 nauji mokomieji dalykai).
2. Pablogės mokinių gamtamokslinio raštingumo pasiekimai, nėra specialistų.
3. Maža nemokamų prevencinių programų pasiūla.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Sukurti bendrą Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo modelį, kurį kiekviena mokykla adaptuotų ir prisitaikytų savo mokyklai.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariame ankstesnei privalomo ugdymo pradžiai.
Nėra sukurtos tinkamos darbo ir poilsio sąlygos mokiniams, ne visi šešiamečiai yra pajėgūs mokytis 1 klasėje.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame ilgesniam pradiniam ugdymui.
Ilginimui nėra pasiruošta.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Pritariame.
Pritartume 4-5-3
modeliui. Mokinys, baigęs pagrindinę mokyklą, galėtų pasirinkti profesinę mokyklą ar gimnaziją.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Savarankiškai mokyklos planuojamą ugdymo turinį siūlome iki 10 proc.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Tarpdalykinės integracijos plėtojimui nepritariame.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Privalomų dalykų mažinimui nepritariame.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

BUT atnaujinimui įgyvendinti reikalingas reformos modelis su reikalingu resursų, laiko ir lėšų numatymu.
Šiuo metu nepasiruošta.