Ramunė Juknelienė (Marijampolės ,, Ryto“ pagr. mokykla)

Ramunė Juknelienė
Marijampolės ,, Ryto“ pagr. mokykla

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Pagal buvusį projektą ,,DĖL MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS“2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. V-689 socialinius ir gamtamokslius paliekam antrarūšiais mokslais, skiriam mažiau val pasiruošimui, o pasekoje bus mažiau ir kontaktinių pamokų. O gal atvirkščiai turėtume , nes geriausius mokslo rezultatus demonstruojančios šalys -Singapūras ,Suomija, Kinija skiria tam sustiprintą dėmesį.
Įvesti specialius kursus apie skaitymą, klausymą ir matymą. Mokiniai būtų supažindinami su svarbiausiomis rašto, sakytinio žodžio bei vizualiosiomis kultūromis ir jų reikšme bet kokiai kūrybinei – techninei ar filosofinei – veiklai. Vėl, kaip ir humanizmo laikais, grįžtama prie universalaus žmogaus idėjos.Be gebėjimų spręsti globalias problemas, socialiniai mokslai ugdo kūrybiškumą, kritinį mąstymą, gebėjimą savarankiškai spręsti problemas,

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Dabartinė mokyklų techninė būklė neatitinka XXI amžiaus pasiekimų. Pirmiausia reikia skirti lėšų modernių laboratorijų kūrimui , o ne pabarstyti po 6000 eurų niekučiams iš sąrašo išsirinkti, skirti pinigų visų dalykų kabinetų kompiuterizavimui, kad kiekvienas mokinys turėtų po kompiuterį kiekvienoj pamokoj. Dabar dažna mokykla turi tik 1 geresnę kompiuterių klasę, kadangi klasės informatikos mokymui skeliamos per pusę , tai norint pamoką vesti dalyko mokytojui jau prie 1 kompiuterio sėdi 2 mokiniai. Kompiuterizavus kabinetus specialistams sukurti įvairias mokomąsias programas tokios kaip ,Open source learning“ kur mokinys gali mokytis pagal savo gebėjimus ir tempą tada bus rezultatas ,
Daugelio mokyklų ir ypač Lietuvos šeimų finansinė būklė skurdi (tuo įsitikinau, nes pabandžiau dirbti moderniai , panaudojant IT priemones , įvairias mokomąsias programas kilo ne vaikų, nes jie pamokoje buvo mokomi, o tėvų pasipiktinimas , kad jų kompiuteriai atgyvenę, o nusipirkti naują kompiuterį nėra finansų.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita