Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA), viceprezidentė)

Raimonda Brunevičiūtė
Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA), viceprezidentė
Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA)

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Patikslintas LETA pasiūlymų 7 punktas:
7)Tam, kad būtų užtikrintas kokybiško dokumento kūrimas, siūloma neskubinti procesų, susijusių su ugdymo turinio permąstymu, bet ir jų nestabdyti, jei jie plėtosis tinkama linkme, teiks pozityvius rezulatus: tęsti viešąsias konsultacijas su interesų grupėmis ir kitomis formomis organizuoti svarstymus, prisidedančius prie adekvačių sprendimų Lietuvos mokyklos ugdymo turinio pertvarkai, įtraukiant ugdymo mokslo tyrėjus”
Pastebėjome, kad dėl techninių kliūčių netiksliai perkeltas 7) pasiūlymų punktas.