PROJEKTAS „PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“

Projekto Nr.: VP1–2.2-ŠMM-06-V-02–003
Projekto trukmė: 2012 m. vasario 2 d.-2015 m. gegužės 31 d. (pratęstas iki 2015 m. spalio 31 d.)
Projekto vertė (skirta suma): 4 000 000 Lt
Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį.

Projekto trumpas apibūdinimas:
Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą orientuotas skaitmenines mokymo(si) priemones.

Projekto rezultatai:
Dalyvauti projekte pakviesta 20 mokyklų. 807 dalyviams mokytis padėjo kompetencijų ugdymo švietimo konsultantai ir projekto darbuotojai. Mokymų programos parengtos remiantis pirmajame projekto etape parengta metodine medžiaga, projekto veiksmingumo tyrimo išvadomis, naujausiomis edukologijos mokslo ir pedagoginės praktikos išvadomis ir įžvalgomis, susijusiomis su kompetencijų ugdymu. Organizuoti seminarai, praktikos stebėjimai ir konsultacijos mokyklose. Dalis mokymų vyko sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje.

Sukurtos trys interneto svetainės, skirtos dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti: lietuvių kalba 7–8 klasėms, geografija 6–8 klasėms, žmogaus sauga ir sveikatos ugdymas 5–8 klasėms. Virtualioje aplinkoje sukurtas mokiniams ir mokytojams skirtas skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumentas. Šis instrumentas sudaro galimybes mokiniui pažinti save kaip besimokantįjį, pasirinkti ir kaupti virtualiame aplanke mokymosi pasiekimų įrodymus. Sukurtas skaitmeninis ugdymo turinys prieinamas visoms Lietuvos mokykloms ir savarankiškai besimokantiems mokiniams.

Projekte dalyvauvo 10 mokyklų, universitetų dėstytojai, vadovėlių autoriai.

Apmokyta 600 mokytojų ir 10 pedagogų švietimo centrų darbuotojų.

Projekte sukurtos ir išbandytos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos ir mokymų medžiaga naudojamos UPC ir pedagogų švietimo centruose. Programas įgyvendino kvalifikaciją projekte patobulinę kompetencijų ugdymo metodikos sklaidos švietimo konsultantai.

Parengta virtuali mokymosi aplinka naudojama UPC vykdant nuotolinius mokymus.

Sukurti mokymosi objektų rinkiniai interneto svetainėms „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“, „Geografija 6–8 klasėms“, „Žmogaus sauga ir sveikata 5–8 klasėms“.

Sukurtas skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas.

Sukurtą inovatyvų skaitmeninį ugdymo turinį naudos mokiniai, mokytojai, mokyklų administracija ir kiti švietimo specialistai.