PROJEKTAS „MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14–19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI“

Projekto trukmė: 2009 m. balandžio 27 d. – 2014 m. balandžio 27 d.

Projekto vertė (skirta suma): 9 157 636,00 Lt

Trumpas projekto esmės apibūdinimas:

Projektas – kompleksiškas, inovatyvus, prisideda prie mokinių iškritimo iš bendrojo lavinimo sistemos prevencijos, aprėpia ugdymo organizavimo modelio gairių, programų ir metodinių rekomendacijų parengimą, koregavimą, mokymus, sklaidą.
Projekte pasinaudota pažangia užsienio šalių ir kviestinių užsienio ekspertų patirtimi.

Parengus modelio gaires, modulines programas, metodines rekomendacijas verslumo ir darbinės veiklos ugdymui sudarytos sąlygos didesniam 9–12 klasių mokinių pasirinkimui, mokymo individualizavimui, žinių pritaikymui praktikoje, karjeros planavimui, mokymosi krūvių, nubyrėjimo mažinimui. Sukurti metodiniai instrumentai padeda koreguoti ir tobulinti ugdymo procesą, didinti mokymosi prieinamumą įvairių polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams.
Projekte sukurti inovatyvūs produktai skirti mokytojams, mokyklų administracijai, švietimo specialistams, konsultantams. Projekto rezultatai įdomūs mokiniams, jų tėvams, socialiniams partneriams, darbdaviams, profesinių ir aukštųjų mokyklų specialistams, vadovėlių autoriams.

Projekto rezultatai:

Kartu su mokyklomis sukurtas ir išbandytas ugdymo organizavimo modelis, skirtas 9–12 klasių mokinių didesniam dalykų programų ar jų modulių pasirinkimui, atsižvelgus į mokinių poreikius, galias ir polinkius.

Projekto metu ugdymo turinio tobulinimui sukurti ir išbandyti šie intelektiniai produktai:

  • Lietuvių kalbos, matematikos, žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo, istorijos, geografijos ir gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) bendrosios programos, suskirstytos moduliais, atitinkančiais 9–10 ir 11–12 klasių mokinių pasiekimų lygį, jų polinkius ir poreikius, siekiant padėti mokiniams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, pasirinkti mokymosi kryptį ir/ar būsimą profesiją. Parengtos gamtos mokslų integruota modulių programa ir socialinių mokslų integruota programa 9–10 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) modulių programos 11–12 klasių mokiniams.
  • Metodinė medžiaga lietuvių kalbos, matematikos, biologijos, istorijos, geografijos ir gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), žmogaus saugos ir sveikatos bendrosioms ugdymo programoms. Užsienio kalbų metodinėje medžiagoje pateikiami pavyzdžiai kaip nustatyti mokinių kalbos lygį, skirtingų lygių užduočių pavyzdžiai.
  • Metodinės rekomendacijos verslumo gebėjimų ugdymui, verslumą integruojant į mokomuosius dalykus ir susiejant jį su 9–12 klasių ugdymo turinio kontekstu.
  • Darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo metodinės rekomendacijos, kuriose patariama, kaip mokomosioms veikloms, taikomoms ugdymo procese, pasitelkti įvairius darbo pasaulio kontekstus. Tokiu būdu mokiniams sudarytos galimybės daugiau sužinoti apie darbo ir profesijų pasaulį, išbandyti save su darbu susijusioje veikloje, išsiugdyti darbo pasauliui reikalingus gebėjimus.
  • Nauja meninio ugdymo programa, kurią įgyvendinant mokiniai mokosi analizuoti meno istoriją, suprasti ir vertinti skirtingų meno šakų kūrinius.
  • Parengtos metodinės rekomendacijos menų mokytojams apie informacinių ir komunikacinių technologijų bei inovatyvių mokymo metodų taikymą. Filmų kūrimo, muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų ir kitų meninio ugdymo dalykų mokymui parengtos kompiuterinės laikmenos su garso ir vaizdo medžiaga.
  • Metodinės rekomendacijos technologijų mokytojams, kaip modernizuoti technologijų ugdymo turinį, ir sukurta vaizdinė medžiaga, skirta įdomiau ir išsamiau susipažinti su Lietuvos amatais, tekstile ir apranga, turizmo ir mitybos, statybos ir medžio apdirbimo, mechanikos it mechaninio remonto organizavimo paslaugomis.
  • Apmokyta daugiau kaip 1300 matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), dorinio ugdymo (etikos ir tikybos), užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų), menų ir technologijų bei kitų dalykų mokytojų, mokyklų administracijos darbuotojų, švietimo specialistų kaip dirbti su naujai projekte sukurtais produktais, tokiu būdu seminarų dalyviai plėtos profesinę kompetenciją.