Lina Strumskienė (Marijampolės Sūduvos gimnazija.)

Lina Strumskienė
Marijampolės Sūduvos gimnazija.

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

• Skatinti mokyklų savarankiškumą ir atsakomybę formuojant mokyklos ir kiekvieno mokinio poreikius atitinkantį ugdymo turinį.
klasėje 30 mokinių…

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

personalizuojant ugdymo procesą ir pasinaudojant mokymo priemonėmis, skirtomis įvairių ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams35.
Ne planuoti, o parengti rekomendacijas, kaip tai įgyvendinti tokiose didelėse klasėse.Atrodo, kad mokome po kelis, ne keliasdešimt mokinių ir galime viską personalizuoti (anksčiau buvo individualizuoti)

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Parengti mokytojus vertinimui.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariu
Neatimkime iš vaikų nerūpestingos vaikystės. Jie ir darželiuose labai daug ugdomi per įvairias veiklas.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariu.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Pritariu.
PUPP po 9 klasės ir atranka į vidurinį ugdymą.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Turi būti nurodyta visoms mokykloms vienodai.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

KOKYBIŠKI mokymai mokytojams.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Nepritariu.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Nepritariu.
Chaosas mokykloje.

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Nepritariu.

6. Kita