Jurga Deveikytė (Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija)

Jurga Deveikytė
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
Diskusijos, rengtos UPC 2017-12-12, dalyviai

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Nepritariame skubotam matematikos programos atnaujinimui (atnaujinta programa numatoma diegti pilotinėse mokyklose nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio ir visose mokyklose nuo 2022 metų rugsėjo).
Matematikos mokymas bendrojo ugdymo mokykloje turėtų būti gilinamas ir gerinama mokymo kokybė. Tam reikalingas visuminis ir nuoseklus viso ugdymo turinio (tikslai, programa, mokytojo kvalifikacijos kėlimas, mokymo medžiaga, mokinio veiklos, pasiekimų vertinimas) peržiūrėjimas. Be to, esminiai ugdymo turinio pakeitimai gali būti įgyvendinti, jei jų planavime ir vykdyme dalyvaus patys mokytojai, o ne tik ekspertų grupė.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Didinti matematikos pamokų skaičių pagrindiniame ir viduriniame ugdyme.
Rekomenduojamas matematikos pamokų skaičius Bendruosiuose ugdymo planuose per paskutiniuosius dešimtmečius buvo nebuvo didinamas PISA 2012 ir PISA 2015 tyrimo rezultatai patvirtina, kad matematikos pamokoms skirtas laikas Lietuvoje yra žymiai mažesnis už EBPO šalių vidurkį, kaimynines šalis.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Matematinio ugdymo sritį sudaro vienas dalykas – matematika
Matematinis mąstymas ir informatinis mąstymas yra skirtingi. Matematinis mąstymas yra esminė matematikos dalis reikalaujanti ypatingai daug mokinių pastangų. Informaciniu mąstymu grindžiama informatika (informacinės technologijos) yra skaitmeninio raštingumo (Digital Competence) teorinė dalis reikalinga visoms ugdymo sritims. Dėl savo svarbos informacinės technologijos nusipelno būti atskira ugdymo sritimi.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Pradiniame ugdyme reikalingas matematikos mokytojas-dalykininkas (bent paskutinius du pradinės mokyklos metus).
Matematinis mąstymas formuojasi nuo pirmųjų klasių. Tuo metu dedami loginio samprotavimo pagrindai. Pradinių klasių mokytojai neturi pakankamai matematinių žinių ir kompetencijų.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita