Jolita Jukštaitė (VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija)

Jolita Jukštaitė
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija
Gimnazijos metodinė taryba: 9

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Darbo klasėje vertinimą su stojimu į auštojo mokslo įstaigas susieti tik turint vienodus pasiekimų vertinimo lygius šalies lygmeniu ir įrankius kaip tai sėkmingai ir vienodai įgyvendinti visose ugdymo įstaigose.
Kasmetinė (5 metų) stojimo į gimnaziją praktika rodo, kad skirtingų mokyklų mokytojų įvertinimai nėra patikimi. NEC ataskaitos rodo, kad VBE rezultatai net kelis kartus skiriasi nuo metinių dalykų įvertinimų.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Užtikrinti 8 ugdymo sričių mokomųjų dalykų programų įgyvendinimą viduriniame ugdyme, tačiau sudaryti laisvesnes jų pasirinkimo galimybes t. y. nustatyti tik privalomus dalykus (pvz. lietuvių kalba, užsienio kalba, matematika), o visus kitus dalykus leisti mokiniams pasirinkti laisvai, neįspraudžiant jų į ugdymo sričių ir minimalaus dalykų skaičiaus rėmus.
Dėl tolimesnio stojimo tvirtai apsisprendusiems mokiniams pakanka mokytis 4 dalykų, kad galėtų sėkmingai studijuoti aukštosiose mokyklose ir jie dažnai nemato prasmės mokytis kitų dalykų, motyvuodami, kad likusį laiką galėtų skirti gilesniam jo pasirinktų ir jam reikalingų dalykų mokymuisi.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

1. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas.
2. Sveikatos ugdymas.
3. Finansinio raštingumo ugdymas.
XXI amžiui reikalingų kompetencijų, svarbių asmeninei profesinei sėkmei, ugdymosi poreikis.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Nustatyti 3 privalomus dalykus ir atsisakyti privalomai pasirenkamų dalykų pagal atskiras dalykų sritis, sudarant galimybę juos pasirinkti laisvai.
Dėl tolimesnio stojimo tvirtai apsisprendusiems mokiniams pakanka mokytis 4 dalykų, kad galėtų sėkmingai studijuoti aukštosiose mokyklose ir jie dažnai nemato prasmės mokytis kitų dalykų, motyvuodami, kad likusį laiką galėtų skirti gilesniam jo pasirinktų ir jam reikalingų dalykų mokymuisi.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita