Irina Danilienė (Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija)

Irina Danilienė
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija
pradinio ugdymo metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Šį gairėse išdėstytą argumentą „Išanalizavus ES valstybių ugdymo programų trukmę, paaiškėjo, kad daugelyje šių valstybių
pradinio ugdymo programa trunka daugiau negu 5 metus“ siūlytume papildyti atliktų tyrimų apie pradinio ugdymo paankstinimo naudą.
Pedagoginė praktika rodo, kad vis daugiau 7-mečių Lietuvoje į pirmą klasę ateina nepakankamai subrendę socialiai ir tai lemia sunkumus pradėjus mokytis. Mūsų manymu, ankstyvas akademinis mokymas dar labiau pablogins socialinės brandos situaciją.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

1. Siūlome išbraukti šį pertvarkos uždavinį : „Įgyvendinti ugdymo programų struktūros pokyčius (mokymosi laiko, programų trukmės
pokyčiai)“
2. Pertvarkos uždavinius, esančius 8 puslapyje siūlome papildyti tokiu ar panašiu uždaviniu: Užtikrinti, kad mokyklose būtų įrengtos šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios laboratorijos, kuriose galima būtų atlikti gamtamokslinius tyrimus.
3. 9-ame puslapyje esančius pertvarkos uždavinius papildyti tokiu ar panašiu uždaviniu: Sukurti ir išbandyti mokyklose kompetencijų vertinimo modelius, įrankius. Teikti mokykloms pagalbą kuriant kompetencijų vertinimo modelius.
1. Nes gairėse neradome pakankamai įrodymų, kad pailginus pradinio ugdymo programą iki 5 metų ir pradedant mokyti jaunesnius nei 7 metų vaikus, tai teigiamai paveiks mokinių mokymosi rezultatus.
2. Nes 7 puslapyje priešpaskutinėje pastraipoje yra įrodyta, kad mokyklose, kuriose yra įrengtos tokios laboratorijos mokinių mokymosi rezultatai yra aukštesni.
3. Citata iš gairių: „Mokinių pasiekimų vertinime vyrauja kiekybiniai apibendrinamieji vertinimo rodikliai.
Vertinamos žinios, o ne kompetencijos.“ Kol kas tokių įrankių, kurie būtų įteisinti ir prisidėtų prie mokinių apibendrinamojo vertinimo nėra sukurta.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Neaišku pradiniame ugdyme, kas yra 4K. Citata: „užtikrinamas mokinių dalyvavimas asmeninio mokymosi programoje 4K: aš kuriu, aš
keičiu, aš kitiems, aš su kitais (ne mažiau kaip 10 val. per metus)“
Kaip bus organizuojama ši programa? Aukščiau ne vieną kartą buvo pateikti siūlymai atsisakyti integracinių temų, nes jos apkrauna programą, o čia vėl grįžtama prie integracijos. Kaupiamojo vertinimo pradiniame ugdyme kol kas nebuvo numatyta.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo skiltį reikėtų papildyti kompetencijų vertinimo gairėmis.
Gairėse buvo pateikta nemažai argumentų apie kompetencijų vertinimo svarbą.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Palikti privalomą priešmokyklinį ugdymą nuo 6 metų ir pradinį ugdymą nuo 7 metų.
Nėra pakankamai tyrimų įrodymų, kad ankstesnis priešmokyklinis ir pradinis ugdymas teigiamai paveiks mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita