Gamtamokslinis ugdymas: kas keistųsi Bendrosiose programose?

Prieš savaitę Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime įvairius ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ:

 

  • 8 klasėje bus nagrinėjamas radioaktyvumas − alfa, beta, gama spinduliavimas, jo savybės ir poveikis gyvajam organizmui, radioaktyvių spindulių šaltiniai, mokomasi skirti radioaktyviąją spinduliuotę nuo kitų spinduliuočių rūšių, aptariama radiacinė tarša ir apsisaugojimo nuo jos būdai. 

Kalbėti su mokiniais apie jonizuojančią spinduliuotę ir jos poveikį gyvajam organizmui yra svarbu ypač šiomis dienomis, atsižvelgiant į Lietuvos aktualijas (Astravo elektrinė ir su tuo susieti pavojai). Tai daryti kuo anksčiau, kad mokiniai suprastų problemos svarbą ir atsakingo elgesio reikšmę.  

Branduolinės reakcijos apibūdinamos kaip energijos šaltiniai, bet nėra numatyta mokytis jas užrašyti arba atlikti energijos skaičiavimus. Aprašant mokymosi turinį vartojami veiksmažodžiai rodo temos nagrinėjimo lygį. Tokie veiksmažodžiai kaip aptariama, susipažįstama rodo, kad mokiniai tik supažindinami, bet nėra reikalaujama gilaus supratimo ar žinių taikymo kitose temose. 

  • 9 klasėje praplėstas turinys apie infekcines ligas ir imunitetą. 

Covid-19 pandemija parodė, kad pagrindiniame ugdyme turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys infekcinių ligų prevencijai. Jau pirmoje klasėje atkreipiamas dėmesys į asmens higienos poveikį sveikatai, penktoje klasėje dar turinys pagilinamas. Devintoje klasėje sutelkiamas dėmesys į žmogaus organizmo prisitaikymus apsisaugoti nuo infekcinių ligų, vakcinų svarbai.    

  • Temų / skyrių papildymas: Vandens telkiniai ir vandens valymas (9 kl.) bei Chemija ir aplinka (10 kl.).  

Atnaujinant chemijos dalyko mokymosi turinį dar labiau išryškinama ekologinė, gamtosauginė tematika. Šios temos ne tik nepraranda savo aktualumo, bet jos vis dažniau, įvairiais lygmenimis, svarstomos pasaulyje ir tampa kiekvieno iš mūsų atsakomybe. Aprašant mokymosi turinį vartojami veiksmažodžiai rodo temos nagrinėjimo lygį. Siekiama ne tik susipažinti ir aptarti problemas, bet ir kritiškai vertinti situaciją, šiuo metu taikomas gamtosaugos priemones, diskutuoti ekologinėmis ir gamtosauginėmis temomis. Siejant nagrinėjamus reiškinius su antropogenine veikla, siekiama ugdyti asmeninę atsakomybę už savo pasirinkimus ir veiksmus bei jų poveikį aplinkai. 

  • Astronominės temos yra išskirstytos į temas pagal susietą / tinkamą kontekstą. 5 klasėje sugretinant su kitomis pagal kontekstą tinkančiomis temomis yra išskirta atskira tema Žemė ir kosmosas,8 klasėje – Visata ir jos evoliucija 

Visas 2008 m. Bendrosios programos veiklos srities Žemės ir Visatos pažinimas turinys, papildant jį aktualiu, yra išskirstytas į temas, kurios tinka pagal kontekstą. Pavyzdžiui, 8 klasės temoje Medžiagos sandara apibūdinami ir nagrinėjami atomo branduolių virsmai − skilimas, kaip atominių elektrinių energijos šaltinis ir sintezė, kaip žvaigždžių energijos šaltinis, todėl šioje klasėje yra tikslinga nagrinėti žvaigždžių sandarą. 9 klasėje planetų judėjimas ir jį apibūdinantys Keplerio dėsniai nagrinėjami nagrinėjant mechaninį judėjimą, 3 klasėje nagrinėdami nuolatinius magnetus mokiniai sužino, kad Žemė yra magnetas, o 10 klasėje jie nagrinėja Žemės magnetinį lauką ir jo svarbą gyvybei Žemėje. 

Tai tik keletas pavyzdžių, kaip numatoma atnaujinti Gamtamokslinio ugdymo Bendrąsias programas. Visus programų projektus (kuriuose pateikiami visi pokyčiai) bei svarbiausią informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimą rasite interneto svetainėje MOKYKLA2030.LT

Siūlymų paskelbtiems BP projektams laukiama iki gegužės 15 d. el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.  


Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo