Ekspertų, metodininkų mokytojų grupė (Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras)

Ekspertų, metodininkų mokytojų grupė
Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras
Vilniaus arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų ekspertų ir metodininkų grupės siūlymai

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

psl.3
Atkreipti dėmesį Europos Komisijos koncepcijų modelyje esantį sakinį: ,,Atnaujintame Europos Komisijos kompetencijų modelyje įvardijamos kiekvieno asmens asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi……
Keisti: asmens poreikių patenkinimas. Gal tai yra vertimo klaida?
4 psl. Atnaujinant Ugdymo turinio kompetencijų modelį įtraukti ,,Vertybinis ugdymas“ 1 pav. Ugdymo rezultatų schema“
Svarbus ne pasitenkinimas – hedonizmas, o asmens poreikių patenkinimas.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

1)
psl. 7. Detalizuoti programos struktūros pokyčius: kokia konkrečiai bus programų trukmė ir pan.

2) psl. 7.
,,Skatinti mokyklų ,,savarankiškumą“. Siūloma konkretizuoti, kaip pasireiškia tas ,,savarankiškumas“?

3) Kaip pasireiškia pertvarka: ,,Apibrėžti mokinių mokymo(si) rezultatus kaip bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. “

1) Programų autoriams reikalingas aiškumas.
2) Dalykų BP autoriai nežinos ką gali mokyklos ir kaip atsispindės programos atsižvelgiant į mokyklų sprendimus.
3) Uždavinys nėra naujas.
Pirmiausia reikėtų keisti egzaminų sistemą, nes laikant egzaminus vertinamos ne kompetencijos, o žinios.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

1)psl. 10
Dermės principas:
1). ,,Nėra sukurta įrankių“
Kada ir kas juos sukurs ?
2). Dermės principas.
Sakinio nelogiškumas: Ugdymo rezultatus,…, turi pripažinti naujai sukurti vertinimo metodai.
3) Jei nėra tyrimo rezultatų!, , tai kaip ugdysime ir vertinsime neapibrėžtas kompetencijas?

4).psl. 11.
Ugdymo rezultatams aprašyti kompetencijas ir raštingumas siūloma įtraukti: vertybių internalizacija.

1)KAIP GALITE PRAŠYTI TEIKTI SIŪLYMUS, JEI NĖRA TYRIMO REZULTATŲ, IŠ KURIŲ GALĖTUME KELTI IR TEIKTI UGDYMO TIKSLUS.
2)Metodai negali pripažinti rezultatų.
3) psl. 11. Remdamiesi šia analize rengėjai galės permąstyti srities ir dalyko ugdymo tikslus ir siektinus rezultatus[……] atsisakant perteklinio turinio.“
Mes jo nežinome, negalime siūlyti.
4) ,,Remiantis pagrindiniuose švietimo dokumentuose suformuluotomis nuostatomis keliamas BP atnaujinimo tikslas -[…] kurti sąlygas mokinių vertybinių nuostatų stiprinimui“ .

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

1)Psl. 12.
Bendrosiose programose aprašoma:
5 punktas:
,,mokinių pasiekimai aprašomi kaip integrali raštingumą ir kompetencijų visuma vienų ar dvejų metų laikotarpiui [….]
2) dalyko ugdymo ypatumus ir mokyklos sprendimus.

3) Bendrųjų programų įgyvendinimas mokyklose.
4) ,,Bendrųjų programų turinys suteikia daug erdvės mokykloms ir pedagogams….“

5) ,,Užtikrinamas mokinių dalyvavimas asmeninio mokymosi programoje 4K (ne mažiau kaip …val.)“

1)Tai 1 ar dvejų metų? Kaip autoriai rengs programą, jei neaiškus laikotarpis.

2) Dalykų BP autoriai nežinos ką gali mokyklos ir kaip turėtų atsispindėti programose. Tos pačios pastabos 3.3. punkte.

3)Dalykų BP autoriai nežinos ką gali mokyklos ir kaip turėtų atsispindėti programose. Tos pačios pastabos 3.3. punkte.
4) Tas pats argumentas.
5) Kaip galima teikti siūlymus, jei nėra programos aprašo kas tie 4K?

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

1) psl. 9.
2 punktas.
,,Skatinti apibendrinamojo sumuojamojo ar kaupiamojo vertinimo formų įvairovę ir sudaryti galimybes ją įgyvendinti.“

Papildyti apibendrinamojo vertinimo aprašymą, skliaustuose pridedant ,,įsk“ ir ,,neįsk“.

1)Nėra kaip teikti siūlymus, nes nėra paruoštų dokumentų: pasiekimų lygių, vertinimų aprašai ir pan.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Neturėdami aprašų negalime teikti siūlymų.
1.Mokyklos nėra paruoštos ankstyvajam ugdymui.
2.Mokinių skaičius dirbant su 6-mečiais turi būti ne didesnės nei 15 mokinių, ne po 24 kaip pradinėse klasėse dėl psichologinių ypatumų.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Neturėdami aprašų negalime teikti siūlymų.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Neturėdami aprašų negalime teikti siūlymų.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Dalykų BP autoriai nežinos ką gali mokyklos ir kaip atsispindės programos atsižvelgiant į mokyklų sprendimus.
Niekaip nepavyks subendrinti visų mokyklų vienodų krypčių.
Kaip taisyklė visur didesnis dėmesys skiriamas dalykams iš kurių yra egzaminai.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Dalykų BP autoriai nežinos ką gali mokyklos ir kaip atsispindės programos atsižvelgiant į mokyklų sprendimus.
Nėra vienodų nuorodų mokykloms, kaip plėtoti integraciją, nėra bendrų strategijų.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Mažinti ne privalomų dalykų, bet papildomų/prevencinių/integruojamų programų skaičių.
Privalomi dalykai yra būtini pilnavertės asmenybės vystymuisi ir bendrų kompetencijų įgijimui.
Nuo kada privalomi dalykai ir jų skaičius tapo kliūtimi asmens integraliam vystymuisi?

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Ne visi mokiniai turi viziją kur stos po mokyklos ir gebės tinkamai pasirinkti dalykus.
Ar galės mokinys laikyti egzaminą iš laisvai pasirenkamų dalykų?

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Kažkada galimybė buvo nelaikyti matematikos egzamino ir dauguma naudojosi galimybe mokytis matematikos bendruoju lygiu.
Rezultate supratome, kad vaikai matematiškai neraštingi.

6. Kita

1)Gairės parengtos atmestinai.
2)Tai daugiau įvairių dokumentų kratinys. 3) Dokumentas parengtas kaip žaidimas ,,Lobio ieškojimas“. Pateikiamos tik užuominos apie tyrimų rezultatus, mokymosi trukmę, programas 4K?
4) Sąvokos – vertiniai.
5) Labai daug žinome apie gerąją patirtį užsienio šalyse, savo tyrimų neatliekame, ir nieko nežinome bei nieko SAVO nekuriame.
Žiūrėti 5 puslapio trečią pastraipą; 11 puslapio ,,kompetencijų ugdymas“.