Diana Bernotienė (Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla)

Diana Bernotienė
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla
Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokytojai.

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

1. Mokomųjų dalykų dermė tarp ugdymo sričių ir pakopų: anglų-geografijos, matematikos-fizikos-chemijos, geografijos-matematikos (pvz: tema „Mastelis“), lietuvių k.-anglų k., lietuvių k.-istorijos ir kt.
2. Mokomosios programos (dalyko, skyriaus) trukmės pokyčiai: matematikai skirti didesnį pamokų skaičių (5 sav. pamokos).
3. Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga turėtų derėti su programomis, t.y. vadovėliams aprobuoti reikėtų taikyti griežtesnius reikalavimus.
1. Mokymo(si) turinys, integruotas į kelių dalykų programas, sudarytų galimybę sutaupyti laiko, gilinti ir sisteminti mokinių žinias.
Fizikos, chemijos pamokose tenka taikyti matematines žinias, su kuriomis mokiniai dar nebūna susipažinę per matematikos pamokas, dėl to kyla sunkumų įsisavinant gamtos mokslų bendrųjų programų turinį.
2. Kursas labai platus, trūksta laiko žinių ir gebėjimų įtvirtinimui.
3. Literatūros vadovėliuose turėtų būti pagal programą perskaityti privalomi tekstai ar jų ištraukos.
Lietuvių kalbos vadovėliuose galėtų būti diferencijuotų užduočių.

3.3. Pertvarkos uždaviniai

BP numatyta kompetencijų ir raštingumų raida ir požymiai dvejų metų laikotarpiui.
Prasmingai plėtojamos, taikomos įgytos kompetencijos, tobulinami raštingumo įgūdžiai.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

1. BP apibrėžti konkrečius reikalavimus pasiekimams vertinti.
BP apibrėžti vienodus mokinio individualios pažangos vertinimo kriterijus ir būdus. Bendri kaupiamojo vertinimo kriterijai.
2. Ugdomųjų dalykų pasiekimų lygių požymių aprašai aiškūs, apibrėžti mokinių pasiekimams vertinti.
1. Naudojant bendrus kaupiamojo vertinimo kriterijus, bus galimybė įdiegti jo fiksavimą elektroniniame dienyne. Vertinimas turi būti aiškus ir vienodai interpretuojamas.
2. Mokytojai taiko juos kaip instrumentą, padedantį apibendrinti individualius konkretaus mokinio mokymosi pasiekimus.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Priešmokyklinis ugdymas nuo 6 metų, pirma klasė nuo 7 metų.
Kiekvienas vaikas, pradėdamas lankyti pradinę mokyklą, būtų pasiekęs pakankamą lygmenį visose brandos srityse ir turėtų susiformavęs reikiamus gebėjimus mokytis mokykloje.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

1. Inžinerinio ugdymo plėtojimas.
2. Gamtamokslinio ugdymo plėtojimas.
3. Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese.
Prioritetinės sritys numatytos mokyklos strateginiame plane

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

1. Mažinti į dalyko turinį integruojamųjų programų (SLURŠ, karjeros ugdymas, etininės kultūros ugdymas) skaičių.
1. Bendrosiose programose reikia tiksliai nurodyti, kokias programas privaloma integruoti.
Dauguma integruojamų programų (pvz: etninis ugdymas, SLURŠ, karjeros ugdymas ir kt.) temos numatytos mokomųjų dalykų programose arba įgyvendinamos klasės valandėlių, ugdymo dienų, renginių, edukacinių išvykų metu.