Asta Startienė (Šiaulių raj. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla)

Asta Startienė
Šiaulių raj. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla
Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos metodinė taryba.

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Atnaujinti ugdymo turinį, jį sukonkretinti.
Remtis ne tik užsienio mokyklų patirtimi ir siūlymais, taikyti tai, kas būdinga mums.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Kompetencijų daug ir labai plačios.
Jeigu einame prie kompetencijų ugdymo, atsisakyti per daug standartizuoto ugdymo.

Reikėtų turėti prioritetus, ko mums labiausiai reikia ir to siekti. Dabar visko per daug.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Mažinti temų skaičių programose (tai pačiai temai mokytis skirti didesnį valandų skaičių – siekti gilesnio įsisavinimo).
Perkrautos ugdymo turiniu ir nepakankamai tarpusavyje suderintos ugdymo programos.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Mažinti integruojamų programų skaičių į dalykų turinį.
Dėl integruojamų programų gausos, nukenčia ir dalyko mokymasis ir integruojamų programų įgyvendinimo pasiekimai.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Siekiant tyrinėjančio, pagrįsto bendravimu ir atradimais ugdymo (gamtos mokslai), mažinti programų apimtį, vienai temai skiriant daugiau laiko.
Pvz. Norint atlikti bandymą, tyrimus ir išsiaiškinti bei apibendrinti temą, vienos pamokos neužtenka.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Vertinant pradiniame koncentre, pasiekimų lygį nurodyti ne tik pusmečio ir metų pabaigoje, bet ir atlikus temos apibendrinimus, kartojimą.
Nusivylimas didelis, kada buvo vertinama akcentuojant, ką teigiamo mokinys pasiekė ir pusmečio įvertinimas yra tik patenkinamas ar pan.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Pereinant prie 5 metų pradinio ugdymo, reikia mokykloms pasiruošti. Daugelis neturi tam sąlygų.
Pirmokai turėtų turėti klasę ir atsipalaidavimo, žaidimų kambarius su tam pritaikytais baldais, žaidimais.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Sportinei veiklai.

Gamtosauginei veiklai.

Bendruomeniškumo ugdymui.

Turime didžiausią įdirbį šiose srityse.

Ar taip neskatinsime dar didesnės atskirties tarp mokyklų. Galimybės didmiesčių ir kaimo mokyklų labai skiriasi.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Visose programų atnaujinimo gairėse remiamasi tik užsienio siūlymais ir patirtimi.
Remtis ir savo, lietuviškos mokyklos, patirtimi, savitumu.