Virginija Juzukonienė (Kaišiadorių raj. Žaslių pagrindinė mokykla)

Virginija Juzukonienė
Kaišiadorių raj. Žaslių pagrindinė mokykla
Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

1. Integruota gamtos mokslų programa (Integralus gamtos mokslų ugdymas 5 – 8 klasėse) yra tik išbandoma mokyklose, O realūs rezultatai pasirodys tik po trijų metų, atlikus tyrimą ir palyginus šios programos veiksmingumą lyginant su šiuo metu galiojančia programa.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

2. Gamtos mokslų kursui mokyklose numatyti ne mažesnį pamokų skaičių, nei dabar esamas atskirų gamtos mokslų kursas. ( pagal tarptautinius tyrimus pasivyti kitų šalių pasiekimų lygį, turint mažiau valandų nei kitos šalys būtų neįmanoma).
3 Gėrėjant mokyklų aprūpinimui tiriamųjų darbų priemonėmis ir medžiagomis, mokytojai turi vis daugiau galimybių dėstomą kursą praturtinti patirtiniu mokymu. Ši veikla reikalauja daugiau pamokų, papildomo laiko. Norint gerinti mokinių pasiekimus ir siekiant geresnių rezultatų svarbu, kad šioms veikloms būtų skirta pakankamai laiko, kad klasės būtų daljamos į grupes. Ugdymo kaitos gairėse pastebima, jog programų turinys yra per platus ir numatoma programas siaurinti. Siauresnės turinio prasme programos pareikalautų papildomo dėmesio individualiai vaiko pažangai stebėti bei šios programos gylio ir aukštesnių gebėjimų lavinimo. Todėl būtina išlaikyti esamą pamokų skaičių gamtos mokslams, nepriklausomai nuo to, ar kursas būtų dėstomas integruotai , ar kaip atskiri dalykai.

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4. Siūlome išlaikyti esamą kursų dėstymo sistemą su galimybe mokykloms pačioms nuspręsti, kaip dėstyti gamtos mokslus – integruotai ar atskirai, atsižvelgiant į turimų mokytojų kompetencijas.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Siūlome įgyvendinant pradinio ugdymo programą 1 – 5 klasėse dirbtų gamtos mokslų specialistai, kaip dabar dirba kūno kultūros, muzikos, dorinio ugdymo ir kiti mokytojai. Įgyvendinus gairėse numatytus bendrojo ugdymo pakeitimus, būtų susidurta su didele problema, kaip užtikrinti gamtos mokslų mokytojų tinkamą darbo krūvį.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

6. Siūlome į darbo grupes atsakingas už šių gairių rengimą įtraukti asmenis atstovaujančius gamtamokslinį švietimą.