Violeta Tunkuniene

Violeta Tunkuniene
1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS
Atviro kodo programų taikymas.
Įtrauks visus mokytojus, suinteresuotus mokinius bei jų tėvus.
2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS
3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI
3.1. Situacijos analizė
3.2. Atnaujinimo uždaviniai
3.3. Pertvarkos uždaviniai
4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA
4.1. Ugdymo sritys ir dalykai
4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas
5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas
5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)
5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)
5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas
5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas
5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita