Violeta Tunkuniene

Violeta Tunkuniene
1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS
Įtraukti būtina kuo daugiau mokytojų.Siūlau pradėti reformą „apačioje“, t.y. mokyklose. Pasinaudojus šiuolaikinėm technologijom gali būti sudaromos atskirų dalykų, atskirų koncentrų ( ikimokykl, pradinių kl., 5-9kl, 9-12kl. mokytojai) darbinės grupės.Turintys pasiūlymų VISOS Lietuvos atskirų dalykų mokytojai diskutuoja tose grupėse. Į darbines grupes galėtų būt įtraukiami ir esami ir buvę mokiniai, jų tėvai, kurių nuomonę taip pat reikėtų girdėti. Iki mokslo metų pabaigos šios gŕupės išdiskutuoja galimus programų pokyčius, deleguoja 2-3 mokytojus į bendrųjų programų atnaujinimo komandą. Vasarą sudaroma bendra komanda, kuri susirenka gyvai ir diskutuoja apie galimą atskirų dalykų integravimą. Tokiu būdu kuriamos BENDROS programos, kurios koncentruojasi į mokinį, o ne kuriamos tobulos programos dėl pačių programų.
Įtraukiamos visos suinteresuotos šalys :eiliniai mokytojai ir mokytojai ekspertai, mokiniai bei jų tėvai.
2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS
3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI
3.1. Situacijos analizė
3.2. Atnaujinimo uždaviniai
3.3. Pertvarkos uždaviniai
4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA
4.1. Ugdymo sritys ir dalykai
4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas
5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas
5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)
5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)
5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas
5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas
5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita