Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Mokymasis orientuotas ne į žinias, o į gebėjimus.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Daugiau dėmesio raštingumui, kritiniam mąstymui, pagarbai bei atsakomybei ugdyti.
Didesnį dėmesį skirti kūrybiškumo, verslumo, finansinio raštingumo, empatijos ugdymui.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

perkrautos mokymo turiniu ir nepakankamai tarpusavyje suderintos ugdymo programos;
• vadovėlių ir kitų mokymo priemonių, derančių su programomis, trūkumas, jų vertinimo
sistemos netobulumas;
• į dalykų ugdymo turinį integruojama pernelyg daug įvairių papildomų programų: sveikatos
ugdymo, rengimo šeimai ir lytiškumo, alkoholio, tabako, narkotikų prevencijos ir kt.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Dailės ir technologijos, kūno kultūros, muzikos, šokio dalykai būtų vertinami įsk. arba neįsk.