Vilniaus miesto matematikos metodinis būrelis (Vilniaus miesto matematikos metodinis būrelis)

Vilniaus miesto matematikos metodinis būrelis
Vilniaus miesto matematikos metodinis būrelis

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Sutinkame, kad bendrąsias programas reikia atnaujinti, bet tai turi būti daroma tinkamai pasiruošus.

Sutinkame, kad bendrąsias programas reikia atnaujinti, bet tai turi būti daroma tinkamai pasiruošus.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos bendrosiose programose turi išlikti kaip atskira ugdymo sritis – MATEMATIKA. T.y. „neprijungiant“ informatikos ar informacinių technologijų.

Matematikos mokymo bendrojo ugdymo mokykloje tikslai, ugdomos mokinių kompetencijos negrindžiamos algoritminiu samprotavimu (t.y. matematika ir informatika ugdo skirtingas kompetencijas)
2008 ir 2011 m. Informacinių technologijų bendrosios programos patvirtintos kaip atskiros ugdymo srities.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Atsakingai (pedagogų pasirengimas, ugdomosios aplinkos užtikrinimas, tėvų švietimas, visuomenės informavimas ir kt.) pasirengus ugdymo įstaigų steigėjams, pritariame.

Vaikų branda. Tikslingas vaikų užimtumas ir ugdymas pagal amžių.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Siūlome, kad pradinėje mokykloje nuo 3 klasės matematikos pamokas vestų matematikos mokytojas dalykininkas. Dabar tokie mokytojai nėra ruošiami, todėl reiktų pagalvoti ir apie tai.

Pradinio ugdymo mokytojai nėra tinkamai pasirengę mokinių matematinių gebėjimų ugdymui. Tai turi prastos įtakos vaiko tolimesniam domėjimuisi matematika ir mokymosi rezultatams.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita