Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija (Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija)

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
Gimnazijos Metodinė taryba

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Daugiau savivaldaus mokymosi ir praktinės veiklos.
Programos nebeatitinka realaus, juolab ateities, gyvenimo poreikių, būtinų šiandieniniame interneto ir ekonomikos proveržyje.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Emocinis intelektas, socialiniai gebėjimai, gebėjimas derėtis, kompleksinis problemų sprendimas.
Tai būtina sėkmingam mokymuisi, įsiliejimui į darbo rinką, verslo kūrimui.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Detalizuoti, sukonkretinti ir siaurinti ugdymo turinį ir ugdymosi rezultatų vertinimą.
Programos per plačios, turinys nebeatitinka šiuolaikinių žmogaus poreikių.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

5-oje klasėje mokytis ne pasaulio pažinimo, o integruotą gamtos mokslų kursą.

7-9 klasių integruotam gamtos mokslų kursui mokytojai patys yra nepasiruošę (biologijos mokytojas gali nesugebėti mokyti chemijos ir pan.)

Penktokai yra pakankamai subrendę savarankiškam mokymuisi.

Ar yra tiek parengtų mokytojų integruotam gamtos mokslų kursui? Kada bus parengti atitinkami vadovėliai?

Socialiniame ir gamtamoksliame ugdyme yra pasaulio pažinimas. Ar tai tas pats, ar skirtingi?

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Leisti pasirinkti tėvams. Jiems padėti gali specialistai.
Kiekvienas vaikas yra individualus.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Siūlome 4 metų pradinį ugdymą.
Galėtume sustiprinti priešmokyklinio ugdymo programas (ne tik ugdyti bendrąsias kompetencijas bet grįžti prie mokymo skaityti ir rašyti) tuomet nereikės ilginti pradinio ugdymo.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Turizmas ir mityba, verslas ir vadyba, technologijos ir menai, informacinės technologijos, aerobika, kita pasirinkta sporto šaka.
Todėl, kad turim tik tokius specialistus.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita