Vida Bagdonienė (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija )

Vida Bagdonienė
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Menų ir kūno kultūros metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Pritariame siūlomoms kompetencijoms.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Nepritariame koncentrų perskirstymui

Penktokams likus pradinėse klasėse mokiniai sunkiau adaptuosis perėję į dalykinę sistemą. Iškyla socializacijos, bendravimo problemos. (Atvykę iš mažų bendruomenių sunkiai prisitaiko prie didesnės aplinkos)

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Nepritariame vertinimui 4 lygiais.
Pažymys motyvuoja, jis aiškiai suprantamas ir mokiniams, ir tėvams.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Nepritariame.
Vaikai per maži išlaikyti dėmesį, susikaupti.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame.
Atvykę iš mažų bendruomenių sunkiai prisitaiko prie didesnės aplinkos. Dar vienerius metus būdami pradinėse klasėse mokiniai praranda galimybę įgyti naujų kompetencijų.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Pritariame
Ilgesnis laikotarpis asmeninei vidinei brandai formuotis.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita