Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas

Mokykla turi žengti drauge su XXI a. pokyčiais ir ugdyti gyvenimo iššūkiams pasirengusį žmogų. Ką turime padaryti dabar, kad kiekvienas galėtume pasakyti: „Aš kuriu ateities mokyklą“?

    

Bendrųjų programų atnaujinimo gairių svarstymas

Kaitos siekiai ir motyvai

Tikslus keliame, atsižvelgdami į priimtus sprendimus, paremtus faktais ir duomenimis

KODĖL REIKIA KEISTIS?

Pasikeitė visuomenės užsakymas bendrajam ugdymui.

Ugdymo(si) turiniui keliami nauji reikalavimai.

Svarbus motyvas peržiūrėti visą ugdymo turinį yra akivaizdžiai nepakankami mokinių mokymosi rezultatai, išryškėję nacionalinių ir tarptautinių tyrimų metu (pvz., EBPO PISA (2015) duomenimis, Lietuvos penkiolikmečių matematinis, gamtamokslinis raštingumas ir skaitymo gebėjimai yra reikšmingai žemesni už EBPO šalių vidurkį.
 
 
 

KO SIEKIAME?

Išugdyti sąmoningą ir atsakingą pilietį, kuris, veikdamas savarankiškai ir kartu su kitais, siekia asmeninės ir visuomeninės gerovės.

KAIP PASIEKSIME?

Užtikrindami gilesnį išmokimą, subalansuodami dalykų turinį ir XXI a. būtinų kompetencijų ugdymą ir jų vertinimą, modernizuodami mokymo priemones ir aplinkas.

KOKIĄ VIZIJĄ TURIME?

 Atnaujintas ugdymo turinys bus:

Gyvas ir kontekstualus - mokytojas modeliuoja ir įgyvendina ugdymo turinį remdamasis aplinkos, pasaulio aktualiais įvykiais mokslo pasiekimais.

Įtraukus - skatina augti kiekvieną mokinį ir mokytoją.

Veržlus ir provokuojantis - skatina drąsiai tyrinėti, atrasti, kurti.

Pagrįstas susitarimais.

KOKIA NAUDA?

Bus užtikrintas išsilavinimas, suteikiantis XXI a. būtinas kompetencijas, atliepiantis kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius ir galimybes;

10 proc. geresni mokinių pasiekimai tarptautiniame tyrime Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) PISA penkiolikmečių tyrimai (2020 m.);

1/3 mažesnis atotrūkis tarp mokinių pasiekimų mieste ir kaime.

Kaitos kryptys

Į pokyčius, kurie vyks atnaujinant ugdymo turinį, žvelgiame kompleksiškai

Kaitos kelias

Kaitos procesą – ugdymo turinio atnaujinimą, išskaidėme į nuosekliai įgyvendinamus etapus

Noriu sužinoti daugiau   Noriu dalyvauti

Įgyvendinimas

Kartu su steigėjų ir mokyklų komandomis bus ieškoma geriausių sprendimų ir būdų atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas mokyklose

Mokyklos lygmens ugdymo turinio kūrimas

Savivaldybės administracijų įgalinimas (vietinis) ugdymo turinio kūrimui

Ugdymo turinio įgyvendinimo kokybės stebėsena

Gerosios patirties pavyzdžiai

Bendrosios programos