UŽSIENIO KALBOS: KAS KEISTŲSI BENDROSIOSE PROGRAMOSE?

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime kai kuriuos ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie Užsienio kalbų (I-osios bei II-osios) BP!

  • Kalbinių  veiklų skirstymas  Recepcija / Supratimas vyksta, kai kalbos vartotojas apdoroja ir supranta sakytinius, rašytinius ir audiovizualinius tekstus, apima klausymo, skaitymo ir vaizdo įrašų peržiūros veiklas. 

Produkavimas / Raiška vyksta, kai kalbos vartotojas kuria sakytinį, rašytinį, audiovizualinį tekstą, reiškia mintis žodžiu ir raštu, apima kalbėjimo, rašymo ir audiovizualinio teksto kūrimo veiklas. 

Interakcija / Sąveika vyksta, kai kalbos vartotojai komunikuoja žodžiu ar raštu, realiai ar virtualiai, apima klausymą ir kalbėjimą (sakytinė sąveika), skaitymą ir rašymą (rašytinė sąveika). 

Mediacija / Tarpininkavimas vyksta, kai kalbos vartotojas perteikia įvairių tekstų, pasisakymų turinį kitiems asmenims, padėdamas jiems suprasti kitų mintis, apima įvairias klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo ir sąveikos veiklų kombinacijas viena arba dviem kalbomis, bendradarbiaujant su kitais asmenimis dirbant grupėje ar vadovaujant grupės darbui. 

  • Nauji gebėjimai / pasiekimai 

9-10 kl. koncentro pirmosios užsienio kalbos programa orientuota į B1+ kalbos mokėjimo lygį, antrosios užsienio kalbos – į A2+ kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

Audiovizualinio teksto supratimas – tai vaizdo įrašų, televizijos laidų (reklamų, naujienų, interviu, pokalbių šou ir pan.), animacinių, dokumentinių, meninių filmų supratimas.  

Audiovizualinio teksto kūrimas   pateikčių, filmukų, reportažų ir kitų vaizdo ir garso įrašų kūrimas. 

Sakytinė ir rašytinė interakcija virtualioje erdvėje – tai dalyvavimas pokalbyje, diskusijoje virtualioje aplinkoje, apsikeitimas replikomis realiu laiku, įrašų paskelbimas, komentarų rašymas, tikslinė sąveika projektinėje veikloje, apsikeitimas informacija, patikslinimas ir pan. 

Teksto mediacija – tai sakytinio, rašytinio, grafinio, (audio)vizualinio teksto turinio perteikimas kita kalba arba tos pačios kalbos skirtinga atmaina (sakytine arba rašytine kalba); diagramų duomenų ir kitos vizualios informacijos perteikimas žodžiu ar raštu; teksto santraukos pateikimas žodžiu ar raštu. 

Grupės darbo proceso mediacija – tai bendradarbiavimas įvairialypėje grupėje kuriant idėjas ir bendrą supratimą; vadovavimas grupės darbui. 

  • Mediacija 

Mediacija – tai   integruota kalbinė veikla, apimanti recepciją, produkavimą ir interakciją. Mediacine veikla siekiama perteikti kokio nors teksto informaciją kitam asmeniui, kuris nemoka tos kalbos, kuria sukurtas tekstas, arba jo kalbos mokėjimo lygis nepakankamas tam tekstui suprasti. Tekstai gali būti sakytiniai, rašytiniai, audiovizualiniai, grafiniai ir pan.  

Mediacinė veikla gali apimti dvi ar daugiau kalbų (gimtąją, valstybinę, užsienio) arba vienos kalbos skirtingas atmainas (sakytinę ir rašytinę kalbą). Pavyzdžiui: mokinys žiūri TV naujienų laidą lietuvių kalba ir perteikia laidos turinio santrauką anglų kalba kitam asmeniui, kuris nesupranta lietuvių kalbos, bet supranta anglų kalbą; mokinys perskaito gautą laišką, parašytą prancūzų kalba, ir trumpai papasakoja laiško turinį gimtąja kalba savo tėvams ar seneliams, kurie nemoka prancūzų kalbos; mokinys žiūri dokumentinį filmą gimtąja rusų kalba ir per anglų kalbos pamoką pateikia to filmo turinio santrauką anglų kalba kitiems mokiniams; mokinys skaito vokiečių kalba parašytą mokslo populiarinimo straipsnį ir vokiečių kalba parašo jo santrauką, kuria pasidalina klasėje. 

Mediacinė veikla gali atlikti ne tik kognityvinę, bet ir socialinę bei tarpkultūrinę funkcijas. Pavyzdžiui: jei klasė susideda iš mokinių, kurių kalbos mokėjimo lygis yra skirtingas, tuomet aukštesniu lygiu besimokantys mokiniai gali padėti žemesniu lygiu besimokantiems mokiniams suprasti tekstų turinį paaiškindami, perfrazuodami, perteikdami teksto turinį savais žodžiais; jei grupė susideda iš asmenų, kurie yra skirtingi socialiniu ir kultūriniu atžvilgiu, grupės nariai skatinami siekti bendro sutarimo, gerbti individualius skirtumus ir bendradarbiauti, atlikdami komandines užduotis. Kai kurie grupės nariai gali būti grupės darbo moderatoriai ir koordinuoti bendras veiklas. 

  • Kalbinės raiškos pavyzdžiai Konkrečių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) gramatikos,  komunikacinių intencijų, abstrakčiųjų ir konkrečiųjų sąvokų kalbinės raiškos pavyzdžių pateikiama ir Bendrosiose programose, ir Įgyvendinimo rekomendacijose. 
  • Tarpdalykinės temos Atnaujintose programose pateikiamos ne tik tradicinės užsienio kalbos dalyko temos, bet ir naujos temos, apimančios šiuolaikinio gyvenimo aktualijas Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, pvz., kultūros paveldas, kultūrų įvairovė, istorinė savimonė, bendruomeniškumas, lygios galimybės, žmogaus teisės, pažangios technologijos ir inovacijos, aplinkos apsauga, žiedinė ekonomika, darnūs miestai ir gyvenvietės, tarptautinis bendradarbiavimas, solidarumas ir pan. Aktualios temos skatina tarpdalykinį ugdymą, integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą (IDUKM), o tai leidžia optimizuoti programų turinį ir sumažinti mokinių mokymosi krūvį. 
  • Kompetencijų ugdymas užsienio kalbos pamokose 

Be komunikavimo kompetencijos, kuri yra pagrindinė užsienio kalbos dalyku ugdoma kompetencija, mokiniai taip pat plėtos kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietinę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Numatoma integruotai ugdyti skaitmeninį raštingumą, medijų raštingumą ir kitus gebėjimus bei įgūdžius, reikalingus gyvenant XXI amžiaus visuomenėje. 

Tai tik keletas pavyzdžių, kaip numatoma atnaujinti Užsienio kalbų  BP. Visus programų projektus (kuriuose pateikiami visi pokyčiai) bei svarbiausią informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimą rasite internetinėje svetainėje MOKYKLA2030.LT

Siūlymų paskelbtiems BP projektams laukiama iki gegužės 15 d. el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.  


Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo