UTA MOKYMAMS – ATRANKOS KRITERIJAI

Rengiantis atnaujintų Bendrųjų programų (BP) diegimui Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia savivaldybių Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) koordinatorius ir sudarytas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komandas atrinkti mokytojus, kurie bus kviečiami dalyvauti NŠA organizuojamuose mokymuose, skirtuose pasirengti dirbti pagal atnaujintas BP. Preliminarus mokymų laikas – šių metų ruduo.

NŠA MOKYMAI – DALYVIŲ ATRANKA SAVIVALDYBĖSE

Į NŠA mokymus mokytojus deleguoja savivaldybių atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komandos (žiūrėti čia: KAIP FORMUOTI ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO KOMANDĄ?)

Vykdant atranką svarbu, jog savivaldybei NŠA mokymuose atstovautų mokytojai:

· iš skirtingų mokyklų tipų;

· iš skirtingų ugdymo pakopų;

· taip pat būtų įtraukti švietimo pagalbos mokiniui specialistai.

Mokytojai, kurie pirmieji perpras atnaujintas BP, bus ypač svarbūs savivaldybės mokytojų bendruomenei: jie neš žinią apie atnaujintas BP, kolegoms padės perprasti turinį, inicijuos dalijimąsi savivaldybėje, kartu su kolegomis priims reikiamus sprendimus dėl pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP mokyklose.

BENDRIEJI KRITERIJAI

Šalia pagrindinio mokytojų atrankos kriterijaus – motyvacijos pirmiesiems susipažinti su atnaujintomis BP, „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ veiklos ekspertų komanda siūlo šiuos atrankos kriterijus, kuriais galima remtis savivaldybei:

· turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

· turėti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį ugdymo įstaigoje / įstaigose; vykdančioje / vykdančiose bendrojo ugdymo programas (toliau – Mokykloje);

· turėti gerus skaitmeninio raštingumo gebėjimus;

· išmanyti pamokos sampratą, atitinkančią Geros mokyklos koncepciją;

· išmanyti ugdymo inovacijas bei inicijuoti jų įgyvendinimą;

· mokėti apibendrinti, sisteminti, analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

· gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, laiku ir veiksmingai organizuoti savo ir kitų darbą;

· turėti konsultavimo patirties mokyklos / savivaldybės / šalies lygmeniu;

· turėti patirties rengiant ir / ar įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programas, renginius mokykloje / savivaldybėje.

PAPILDOMI KRITERIJAI

· Savarankiškai parengti pamokų ir / ar kitų ugdymo veiklų planai, asmeninės veiklos refleksijos, gerosios praktikos pavyzdžiai, pristatyti savivaldybės / regiono / nacionaliniu mastu;

· konsultavimasis ir kitų kolegų konsultavimas;

· pranešimai, metodinės ir dalykinės paskaitos savivaldybės, šalies ir užsienio kolegoms;

· publikacijos ir kita metodinė ekspertinė veikla, skirta ugdymo procesui gerinti ir ugdymo problemoms spręsti;

· dalyvavimas savivaldybės / šalies darbo, metodinėse grupėse, pasitarimuose, projektuose, konsultacijose ir pan. ir rezultatų pritaikymas veikloje;

· vadovavimas savivaldybės metodiniam būreliui / atstovavimas kolegoms bendradarbiavimo tinkluose, šalies ir tarptautinėse asociacijose ir pan.;

· tarptautinių ir / ar šalies tyrimų, rekomendacijų ir / ar vertinimo išvadų ir rezultatų pritaikymas ugdymo kokybei gerinti;

· įvairių skaitmeninių priemonių ir aplinkų (platformų) naudojimas kuriant originalius produktus;

· dalyvavimas inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant tarpinstitucinius, tarptautinius projektus, programas.

Informacija, susijusi su mokymais, jų apimtimis, datomis ir kitais aspektais, artimiausiu metu bus paskelbta tinklalapyje MOKYKLA2030.LT.


Prenumeruokite MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmieji gaukite informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo