TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS: KAS KEISTŲSI BENDROSIOSE PROGRAMOSE?

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus, kurie buvo pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Kadangi ugdymo turinys yra atnaujinamas – juose apstu pokyčių, todėl ateinančiu metu pristatysime kai kuriuos ugdymo srityse atsiradusius pasikeitimus. Šį kartą – apie TECHNOLOGIJŲ UGDYMĄ:

  • Technologijų BP projektas paremtas dizaino proceso modeliu ir dizaino mąstymo principais.  

Dizaino mąstymas vis labiau integruojamas į ugdymą, siekiant ugdyti XXI amžiaus kompetencijas. Tai – požiūris į inovacijas ir sudėtingų problemų sprendimą, pagrįstas dizaino teorija ir praktika. Technologinio ugdymo pradinio ir pagrindinio ugdymo programos projektas konstruojamas dizaino procesu grįsto mąstymo modeliu ir principais. Technologinis ugdymas suprantamas kaip sudedamoji holistinio, integralaus STEAM ugdymo dalis, ugdanti mokinių technologinį raštingumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą, sudarant prielaidas mokiniams išsiugdyti antreprenerystės pagrindus, puoselėti vertybines nuostatas, gebėjimą suprasti, naudoti ir įvertinti nuolatinę technologijų plėtrą kūrybiniamegamybiniame procese, formuojant pozityvią nuostatą į technologijų virsmą praeities–dabarties–ateities kontekste.  

  • Apibrėžtas technologinis raštingumas bei STEAM technologinio ugdymo kontekste.  

STEAM technologinio ugdymo kontekste suprantamas kaip praktinis gamtos mokslų, matematikos, ekonomikos, meno / dizaino žinių ir dėsnių, inžinerinių sprendimų taikymas, eksperimentavimas ir modeliavimas kūrybinėje praktinėje veikloje atliekant technologinius procesus reikalingus norimam rezultatui pasiekti. Technologinis raštingumas suvokiamas kaip gebėjimas atpažinti, įvertinti, naudoti, valdyti tradicines ir pažangias technologijas, siekti ir įgyti naujų technologinių žinių ir jas taikyti kūrybiniame-gamybiniame (praktiniame) procese kasdienio gyvenimo aplinkoje, spręsti technologines problemas ir atkakliai siekti kokybiško rezultato. 

  • Stiprinamas technologinis ugdymas.  

Technologinį ugdymą sudaro penkios kryptys.  1–8 klasėse privalomos keturios: tekstilė, mityba, konstrukcinės medžiagos ir elektronika, 9–10 klasėse pridedama penkta kryptis – dizainas. 9–10 klasių mokiniams sudaroma galimybė privalomai pasirinkti viena iš penkių krypčių. 

  • Vertinimas 4 lygiais.  

Technologinio ugdymo pasiekimų sritis sudaro 10 pasiekimų. Remiantis mokinių raidos ypatumais, kompetencijų apibrėžtimis, programos projekte aprašyti kiekvieno iš pasiekimų keturių lygių požymiai. 

  • 17 val. integruoto technologijų kurso bendroji programa įsilieja į mokymo(si) turinį  

Siekiant sudaryti sąlygas visiems mokiniams (neskirstant jų pagal lytį) įgyti gyvenimui būtinų praktinių, problemų sprendimo gebėjimų, mokytis įvairių technologijų, atrasti dominančią technologijų sritį ir vadovaujantis dizaino principais kurti, o kiekvienoje klasėje įgytos nuostatos, žinios ir gebėjimai būtų pagrindu technologijų mokymuisi aukštesnėse klasėse –supažindinimas su profesijomis, ūkio šakomis vyks nuo pirmųjų mokymosi metų. 8 klasėje (skiriant po vieną pamoką kiekvienoje iš technologinio ugdymo krypčių) – teorinis supažindinimas su perspektyviomis Lietuvos ūkio šakomis, darbo pasauliu, verslo aplinka, realia ūkio šakų plėtros tendencija regione, Europos Sąjungos rinkos perspektyvomis, 9 klasėje – tikslingas ir gilesnis šių temų, giminingų mokinio pasirinktai technologinio ugdymo krypčiai, teorinis ir praktinis mokymasis (skiriant 17 val.). 

Tai tik keletas pavyzdžių, kaip numatoma atnaujinti Technologijų ugdymo BP. Visus programų projektus (kuriuose pateikiami visi pokyčiai) bei svarbiausią informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimą rasite internetinėje svetainėje MOKYKLA2030.LT

Siūlymų paskelbtiems BP projektams laukiama iki gegužės 15 d. el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.  


Taip pat kviečiame prenumeruoti MOKYKLA 2030 naujienas ir pirmiesiems gauti informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas! >>>>


Finansuojama iš Europos socialinio fondo