Saulė Tiškuvienė (Raseinių r. Ariogalos gimnazija)

Saulė Tiškuvienė
Raseinių r. Ariogalos gimnazija
Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Siaurinti pasaulio pažinimo Bendrosios programos turinį.
IT – atskira pamoka.
Mokiniai nespėja nuodugniai išnagrinėti viso ugdymo turinio ir giliai suvokti esmės, todėl įgytos žinios ir gebėjimai yra paviršutiniški.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5-6 m. vaikai galėtų būti ugdomi priešmokyklinėje klasėje, tačiau pagal pradinio ugdymo programą vaikas privalėtų pradėti ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Į pirmą klasę vaiką galėtų leisti vieneriais metais anksčiau tik tada, jeigu jis yra brandus, ir atlikęs testą Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje arba Švietimo pagalbos tarnyboje savo gyvenamoje vietoje.
Vaikai vystosi nevienodai, turi skirtingus gebėjimus ir poreikius. Šiuo metu eiti į pirmą klasę rekomenduojama tik 40% tų vaikų, kurių tėvai kreipiasi pagalbos į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl brandumo įvertinimo. Pagal NMPP testų rezultatus mokinių pasiekimai žemesni kaimo vietovėse. Žinoma, kad mokinio aplinkos sąlygos turi didelės įtakos mokymosi pasiekimams. Kaimo vietovėje vaikai dažniausiai pradeda lankyti ugdymo įstaigą vėliau nei mieste gyvenantys vaikai, todėl socialiai subręsta vėliau. Jei vaikas, neturėdamas pakankamų socialinių įgūdžių, nesubrendęs ateis į pirmą klasę, tai dar labiau prastės mokinių mokymosi motyvacija, tuo pačiu didės atskirtis tarp miesto ir kaimo mokinių pasiekimų. Reiktų siekti, kad vaikai ir kaimo vietovėse pradėtų lankyti darželius ir kitas ugdymo įstaigas bent nuo 4 metų. Vėliau galėtų tęsti ugdymą priešmokyklinėje klasėje (1 ar 2 metus), priklausomai nuo vaiko brandos.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita