Rūta Kalėdienė (Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“)

Rūta Kalėdienė
Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“
Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Mokymo nuoseklumas
Bendrosiose programose nebeliko dalykų mokymo/si nuoseklumo.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

IT – atskiras mokomasis dalykas.

Reikėtų sumažinti integruojamų programų skaičių- jų dabar labai daug – jas apjungti į atskirą vienetą.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Reikia apibrėžti pasiekimų vertinimo kriterijus, grįžti prie vertinimo pažymiais.
Sukurti bendrą, vieningą pažangos vertinimo įrankį. Atsisakyti specialiųjų poreikių mokinių vertinimo, vertinti pp.
Pradinėse klasėse atsisakyti įsivertinimo.
Pagerės mokinių mokymosi rezultatai.

Mokiniai dar negeba to veiksmingai atlikti.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Jeigu bus ilginamas (5 m.) pradinis ugdymas, esančias programas laipsniškai, nuosekliai paskirstyti per 5 metus.
Sunki programa pradinukams.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita