Raimonda Zaicienė (Klaipėdos pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis)

Raimonda Zaicienė
Klaipėdos pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

IT – atskira pamoka. Sumažinti pamokose integruojamų programų skaičių, jos galėtų būti apjungtos į vieną Integrajamųjų dalykų programą.
į dalykų ugdymo turinį integruojama pernelyg daug įvairių papildomų programų: sveikatos
ugdymo, rengimo šeimai ir lytiškumo, alkoholio, tabako, narkotikų prevencijos ir kt.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

1. Sukurti ir pasiūlyti mokytojams vieningą, bendrą pažangos vertinimo įrankį.
2. Atsisakyti specialiųjų poreikių mokinių vertinimo.
3. Pradinėse klasėse atsisakyti įsivertinimo.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5-6 m. vaikai turi būti ugdomi tam pritaikytose patalpose, ne mokyklos klasėse, mažinant vaikų skaičių grupėje.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Ne

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita