pirmininkas Petras Bekėža (Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos)

pirmininkas Petras Bekėža
Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Šiuo metu bendrojo ugdymo dalykų priemonėse ir kituose metodiniuose šaltiniuose pasigendama informacijos ir užduočių susietų su jūra, jūrininkais, laivais, krovinių gabenimu vandens keliais, uostais, krovos kompanijomis, jūrinio verslo ekonomika. Mažai arba nėra informacijos apie jūreivystės istoriją, apie jos istorines asmenybes, apie jūrinį paveldą ir kt.
Visur akcentuojama, kad Lietuva – jūrų valstybė, o Klaipėdos uosto veikla kartu su transporto sistema generuoja beveik 12 % valstybės BVP. Lietuvos atkūrimo šimtmečio minėjimo metais kaip niekada aktualiai skamba tarpukario jūrinių idėjų puoselėtojo, teisėtyrininko, VDU rektoriaus prof. M. Romerio žodžiai, kad „jūra – Lietuvos laisvės, jos pajėgumo ir drauge jos politinės orientacijos pamatas…“.
Kreipiamės į Jus Jūrinės kultūros koordinacinė tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau –JKKT) vardu, nes mums pavesti tikslai – formuoti ir skatinti Lietuvos, kaip jūrų valstybės ir Klaipėdos uostamiesčio jūrinį identitetą kultūros, paveldosaugos, rekreacijos, edukacijos, mokslo, jūrininkų rengimo ir kt. srityse.
Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, reikia aktyviau ugdyti jūrinį mentalitetą edukacinėmis priemonėmis, pradedant nuo pačių mažiausių Lietuvos piliečių, skatinti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių sudarytojus kurti mokiniams užduotis ir jūrine tematika.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita