Patvirtintos pirmosios atnaujintos mokyklinės programos

Patvirtintos pirmosios atnaujintos Bendrosios programos, kurios mokyklose bus įgyvendinamos jau nuo šio rudens.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė savo įsakymu patvirtino Priešmokyklinio ugdymo, Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius bei Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programas.

„Šios patvirtintos programos – pirmieji ilgo ir sudėtingo programų atnaujinimo darbo rezultatai. Kad mokytojai jau nuo naujų mokslo metų galėtų pagal jas dirbti, Nacionalinė švietimo agentūra parengė programų įgyvendinimo rekomendacijas, metodinę medžiagą bei jau nuo pavasario organizuoja mokytojams skirtus mokymus, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė. – Svarbu pažymėti ir tai, kad pasilikome galimybę programas tobulinti, atsižvelgdami į tai, kaip praktiškai mokytojams seksis diegti atnaujintas mokymo programas“.

Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje, kuri skirta 5–6 metų vaikams, išskirtos šešios ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, socialinis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Vaikai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes, įgūdžius įgis per patyrimą ir integraliai – žaisdami, stebėdami, eksperimentuodami, veikdami įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę.

Atnaujinta Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programa bus siekiama pažinti ir puoselėti gimtąją kalbą bei kultūrą, taip pat integruotis į Lietuvos kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, jausti pilietinę atsakomybę.

Lenkų kalbos ir literatūros pamokose bus ugdomos visos septynios kompetencijos, tačiau labiausiai išsiskirs komunikavimo ir kultūrinės kompetencijų integravimas: pamokose bus suteikiamos žinios apie tautos, šalies, Europos ir pasaulio kultūros tradicijas, be to mokiniai susipažins su pagrindiniais komunikavimo principais kuriant ir suvokiant įvairius pranešimus (rašytinius ir ne). Daug dėmesio bus skiriama ne tik dalyko turinio supratimui, bet ir mokymosi strategijoms, ypač kalbėjimo, klausymosi ir skaitymo. Taip pat stiprinamas formuojamasis vertinimas akcentuojant kokybišką grįžtamąjį ryšį tarp besimokančiojo ir mokytojo.

Tarp pirmųjų patvirtintų bendrųjų programų – visiškai naujai parengta Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2) bendroji programa. Ji skirta grįžusiems ir atvykusiems iš užsienio vaikams mokytis lietuvių kalbos, kad mokydamiesi lietuvių kalbos išlyginamosiose klasėse mokiniai įgytų pakankamų lietuvių kalbos gebėjimų ir kompetencijų, būtinų mokymuisi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Kai mokiniai jau vartoja lietuvių kalbą, mokosi su bendraamžiais įprastų pamokų metu, pagal šią bendrąją programą gali būti mokomi siekiant užpildyti lietuvių kalbos mokėjimo spragas, atsižvelgiant į jau turimą lietuvių kalbos vartojimo patirtį ir kiekvienos ugdymo srities pasiekimus, individualius kalbinio ugdymosi poreikius.

Atnaujintos patvirtintos programos šiandien paskelbtos Teisės aktų registre (TAR).

Kartu su šiomis programomis patvirtintas ir Bendrųjų programų įvadas bei Vaiko raidos, kompetencijų aprašai. Likusios programos bus patvirtintos iki rugsėjo 30 d.