Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius (Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius
Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Didžiausią dėmesį skirti technologinių ir skaitmeninių kompetencijų ugdymui.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Tobulintina mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema.
Iki šiol nesukurta vieninga vertinimo sistema pradiniame ugdyme. Mokytojai sugaišta daug laiko vertindami aprašomuoju būdu, tačiau komentarai dažniausiai rašomi pačiam sau, nes savarankiškai mokytis tokio amžiaus mokinai nepajėgūs, o tėvų indėlis menkas.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Prie ugdymo rezultatams aprašyti siūlomų kompetencijų sąrašo pridėti Kultūrinę meninę kompetenciją
Siaurinti ugdymo dalykų turinį;

Mažinti privalomai integruojamų programų apimtis.

Platus dalykinis turinys riboja gilesnio pažinimo ir praktinės veiklos galimybes.
Į dalykų turinį integruojant papildomas programas, jų turinys neretai dirbtinai „pritempiamas“ prie temos, atitolstant nuo svarbiausio tikslo ir uždavinių.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Bendrosios programos turi būti lanksčios, kurias būtų galima pritaikyti pagal kiekvienos mokyklos galimybes.
Struktūra turi būti paprastesnė ir aiškesnė.
Bendrųjų programų lankstumas suteiks galimybę pagerinti ugdymo(si) kokybę.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Informacinės technologijos turėtų būti dėstomos visose klasėse nuo 5 iki 10.
Būtina sugrąžinti privalomą informacinių technologijų mokymą 11-12 klasėse.
Įvesti IT pradinio ugdymo koncentre.
Dabartinė situacija, kai 7-8 klasėse mokyklos renkasi savo nuožiūra kaip išdėstyti kursą, yra visiškai netinkama. Mokiniai kai kuriose mokyklose visiškai nesimoko informacinių technologijų 8 klasėje, todėl per metus viską pamiršta. Problemos kyla ir kai mokiniai keičia mokyklą.

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Pateikti pradinio ugdymo individualios pažangos vertinimo pavyzdžių
Pradinio ugdymo programos įgyvendinime susiduriame su vaiko individualios pažangos vertinimo aplinkybėmis. Pradinių klasių mokiniai sunkiai kelia sau mokymosi tikslus ir uždavinius, objektyviai nepamatuoja savo pažangos.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Ne[pritariame

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Taip

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Suderinti dalykų programas, kad būtų galima tarpdalykinė integracija.
Reikalingi seminarai
Šiuo metu dažnai nėra galimybės-neatitinka dalykų programos

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita