Natalija Kocienė (Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija)

Natalija Kocienė
Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija
Metodinė taryba. 22 nariai.

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Pateiktas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas turėtų būti tobulinamas, atsižvelgiant į konkrečius svarius dalykininkų mokytojų – praktikų pasiūlymus.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Iš esmės pritarti struktūros keitimui: 5 m. – pradinis ugdymas, 4 m. – pagrindinis ugdymas, 3 m. – vidurinis ugdymas).

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

1. Anglų kalbą pradėti mokyti nuo 1 klasės, bet dėstyti privalo mokytojas dalykininkas / specialistas, pridedant papildomas val.
2. informatiką mokant nuo 1 klasės, siūlome du etapus: 1-2 metai integruojamos į mokytojo nuožiūra pasirinktus dalykus, o 3–5 klasėse tinkamiems IT įgūdžiams suformuoti turi būti atskiras dalykas, kurį dėsto mokytojas dalykininkas / specialistas.
3. Kūno kultūrai skirti pamokas 5-12 klasės.
4. Dalykų integracija:
4.1. nepritariame pagrindiniame ugdyme mechaniškam dalykų sujungimui (fizika, chemija, biologija). Būtina leisti mokykloms pačioms pasirinkti kokį kursą dėstyti (integruotą ar atskirais dalykais).
4.2. nepritariame matematikos ir informacinių technologijų sujungimą į vieną sritį. Informatika turi būti atskiras dalykas į kurį integruojamos informacinės technologijos.
5. 5. Informacinėse technologijose (informatikoje) 11-12 klasėse nėra numatytas nacionalinis turinys. Be to, projekte numatoma, kad abiturientai visų dalykų galės ruošti brandos darbus. Norint tai padaryti kokybiškai, mokiniams reikia (IT kurso) t.y. tęstinių ne tik dokumentų maketavimo, duomenų apdorojimo, darbų pristatymo žinių, bet ir aukštesnių ir programavimo gebėjimų. Reikėtų 11–12 klasėse palikti bent 2-3 modulius PA ir alternatyvą PP (privalomai pasirenkamas ir mokyklos siūlomas turinys – pvz. Kompiuterinis modeliavimas ir kt.)

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita