Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos Metodinė taryba (Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija)

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos Metodinė taryba
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
Gimnazijos metodinė taryba 9 nariai

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Pritariame.
Siūlome programas siaurinti ir gilinti.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Pritariame
Siekiant ateities kompetencijų bus užtikrinama pažanga.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Siūlome neintegruoti gamtos mokslų dalykų.
Integruojant dalykus mokinių dalykinės žinios bus paviršutiniškos, nepakankamos.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Pritariame.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame.
Siūlome, kad pagrindinis ugdymas būtų 5 metų.

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Pritariame.
Baigus pagrindinį ugdymą (9 klasę) turi būti privalomas mokinių žinių patikrinimas savivaldybės lygmenyje (mokinių darbus turi vertinti kitų mokyklų mokytojai).

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Siūlome psichologinių žinių kursą, daugiau užsienio kalbų, sveikatos raštingumą, logikos kursą

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Vadovėliai, kitos priemonės, nėra specialistų integruotam mokymui.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Nepritariame

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Pritariame

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Pritariame

6. Kita